ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Γ.Γ.Α. Γ/32057/1996


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Π.Α.

O.A.K.A. (Kλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 15123

ΤΗΛ.: 210.6828850 – 210.6828877 – ΤΟΤ.: 210.6828841

Ιστοσελίδα.: www.sportsnet.gr Ηλ.Ταχ.: worldpangration@ath.forthnet.gr
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.............……………………...…….…………..3


ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Α., ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ..............………...3


ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.....................................…………... 5


ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ...............……………..…………………………….6


ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ..............................................………………….14


ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ …….............................20


ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ....…......…….. 22


ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ …..............................................…………......22


ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.....……………………………………………………….……...24
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕΛΗ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Τ.Ε.Π.Α....……....30


ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΛΟΙΠΑ..........…………………………35ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Κ.Ε.Λ.)


*************************************

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.


Α. Η σύνταξη του παρόντος Κανονισμού Εσωτερικών Λειτουργιών (Κ.Ε.Λ.) βασίζεται στην ισχύουα ελληνική νομοθεσία, στις αποφάσεις τις Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Π.Ο.Π.Α), της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Σ.Π.Α.), στο Καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.), καθώς και σε όσα υπαγορεύονται από το πνεύμα του αθλητισμού και την προστασία της ταυτότητας του Παγκρατίου Αθλήματος ως ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.


Β. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κ.Ε.Λ., είναι δεσμευτική για τα σωματεία – μέλη, τις Τοπικές και Ειδικές Επιτροπές και κάθε άλλο φυσικό και νομικό πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Ε.Ο.Π.Α. και το Παγκράτιον Άθλημα.


Γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από συγκεκριμένη διάταξη του Κ.Ε.Λ., θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους φορείς και τη διάταξη της παραγράφου (Α) και με την εγγεγραμμένη σειρά.


ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Α., ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ,

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.


Α. Η Ε.Ο.Π.Α. ασκεί τη διοίκησή της και διατηρεί κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, όπου εδρεύουν:


α) Το τμήμα Διεθνοποίησης και το Γραφείο Τύπου.

β) Το τμήμα Αγωνιστικού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων.

γ) Το τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών.

δ) Η έδρα της Π.Ο.Π.Α., του Προεδρείου και των Διοικητικών Υπηρεσιών της.

ε) Η έδρα της Ε.Σ.Π.Α., του Προεδρείου και των Διοικητικών Υπηρεσιών της.

στ) Αλλαγή στα παραπάνω πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.


Β. Για να λειτουργήσουν πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, οι Τοπικές Επιτροπές αποφασίζουν για την ύπαρξη γραφείων σε τόπο τον οποίο θα υποδεικνύουν τα προεδρεία των σωματείων – μελών της Τοπικής Επιτροπής, εφόσον δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τη γενικότερη λειτουργία της Ε.Ο.Π.Α.


Γ. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. θα προβλέπεται η σύσταση και στελέχωση:

α) Ειδικών Αθλητικών ή μη Επιτροπών οι οποίες θα ασκούν καθορισμένες δραστηριότητες.

β) Τοπικών Επιτροπών οι οποίες θα εκπροσωπούν κατά τόπους την Ε.Ο.Π.Α.


Δ. Ο αριθμός των μελών, η θητεία και το έργο της εκάστοτε Επιτροπής θα καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση σύστασής της, εφόσον δεν καθορίζεται απευθείας από τη Συστατική Πράξη τους ή από το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α.


Ε. Για τα μέλη των Επιτροπών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Π.Α., σχετικά με τη συμμετοχή τους στις διοικήσεις των αναφερόμενων φορέων.


ΣΤ. Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται και παύονται ελεύθερα από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Η παραίτηση όλου του Δ.Σ. σημαίνει αυτομάτως και αυτοδικαίως την παραίτηση όλων των Δ.Σ. των Επιτροπών. Εξαίρεση αποτελεί η Εξεταστική Επιτροπή.


Ζ. Οι αποφάσεις των Επιτροπών δεν δεσμεύουν την Ε.Ο.Π.Α., αλλά αποτελούν εισήγηση προς το Δ.Σ. της.


Η. Οι Επιτροπές διοικούνται από Πρόεδρο και Γραμματέα, των οποίων το έργο προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο την συνιστά. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον αρμόδιο φορέα και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συγκλήσεών τους.


Θ. Οι εν γένει Επιτροπές της Ε.Ο.Π.Α. συνεδριάζουν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχει εκπονήσει το Δ.Σ. της ή έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. Οι Τοπικές Επιτροπές συνεδριάζουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό και τον Κ.Ε.Λ. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης έχουν:


α) ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Π.Α.,

β) ο Πρόεδρος της Τοπικής ή άλλης Επιτροπής και

γ) τα 2/3 των μελών κάθε φορέα.


Ι. Τα έγγραφα των Επιτροπών τα οποία απευθύνονται προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτών. Οι Επιτροπές τηρούν μόνο Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων, τo οποίo θεωρείται οπωσδήποτε από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α..


ΙΑ. Η ειδοποίηση για σύγκληση τακτικής συνεδρίασης θα αποστέλλεται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της.


ΙΒ. Εξαιρούνται από το παραπάνω οι έκτακτες περιπτώσεις σύγκλησης, κατά τις οποίες η ειδοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω τηλεφώνου.


ΙΓ. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει τον κατάλογο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για την πληρέστερη λειτουργία των φορέων πρέπει να υπάρχει παρουσίαση γραπτών εισηγήσεων.


ΙΔ. Οποιαδήποτε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. μπορεί να λαμβάνεται εφόσον υπάρχει έγγραφη κατάθεση – εισήγηση της αρμόδιας Τοπικής ή άλλης Επιτροπής και, αν κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ., να υπάρχει παρουσία του αρμόδιου προσώπου για το προς ανάπτυξη θέμα. Σε περίπτωση κωλύματος του αρμοδίου, θα πρέπει αυτός να αναπληρώνεται με εξουσιοδότηση.


α) Εισήγηση Επιτροπής η οποία απορρίπτεται από το Δ.Σ. πρέπει να καταγράφεται στα πρακτικά αιτιολογημένη.

β) Ειδικά για θέματα τα οποία περιλαμβάνουν την τεχνική, αγωνιστική δραστηριότητα πάσης φύσεως, Ελλανοδικία, σχεδιασμό και ανάπτυξη του Παγκρατίου Αθλήματος, Εθνικές Ομάδες κ.λ.π., είναι απαραίτητη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. η συμμετοχή, εκτός του Προέδρου της Επιτροπής, και του Επιστημονικού Συνεργάτη της Ε.Ο.Π.Α., με δικαίωμα λόγου.


ΙΕ. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. ζητούν τη γνώμη των ειδικών (σε θέματα της αρμοδιότητάς τους) πριν από οποιαδήποτε απόφαση έγκρισης, απόρριψης ή τροποποίησης των θεμάτων.


ΙΣΤ. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας πρότασης, θα πρέπει να αναγράφονται οι απόψεις των ειδικών. Οι απόψεις αυτές θα είναι στη διάθεση των αθλητικών σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., εφόσον υπάρχει λόγος ο οποίος θα έχει αναπτυχθεί εγγράφως από το αιτηθέν σωματείο.


ΙΖ. Κανένα διοικητικό ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ο.Π.Α. δεν δικαιούται να παίρνει Βιβλία Πρακτικών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αντίγραφο, με εξαίρεση τις προσωπικές δηλώσεις του, για τις οποίες μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο. Δεν δικαιούται επίσης να χειρίζεται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των γραφείων, χωρίς την έγκριση του Γεν. Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α.


ΙΗ. Εκτός του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα, των καθορισμένων μελών του Δ.Σ. με σχετική απόφαση, του Επιστημονικού Συνεργάτη της Ε.Ο.Π.Α. ή οποιουδήποτε αποφασίσει το Δ.Σ., κανένα άλλο μέλος δεν μπορεί να μετακινηθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς τη γραπτή εντολή του Γεν. Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α. ή του αναπληρωτή του.


ΙΘ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών ο Επιστημονικός Συνεργάτης καλείται και, εάν μπορεί και είναι διαθέσιμος, συμμετέχει με δικαίωμα λόγου.


ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.


Α. Τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α. (αθλητές, προπονητές, Ελλανοδίκες, παράγοντες, φίλαθλοι και συνοδοί) οφείλουν απόλυτο σεβασμό στους σχετικούς με τη συμπεριφορά Νόμους και Διατάξεις των Ελληνικών Αθλητικών Νόμων, στο αθλητικό ιδεώδες και τον ευγενή ανταγωνισμό, τα οποία συνίστανται από:


α) την ευγενή άμιλλα,

β) τον σύννομο τρόπο ζωής,

γ) το σεβασμό και την πειθαρχία στην ιεραρχία του Παγκρατίου Αθλήματος,

δ) τον απόλυτο σεβασμό των κοινωνικών αξιών και ιδιαίτερα, των αρχών της ειρήνης, της φιλίας, της αγάπης, του σεβασμού προς το συνάνθρωπο, της προστασίας της φύσης, του αδύναμου, της αφιλοκερδούς αθλητικής προσφοράς, της σεμνότητας, του αυτοέλεγχου, της τήρησης των νόμων του Κράτους και της αμιγώς ευγενούς συμμετοχής, όπως έχει καθοριστεί από τον Πυθαγόρα, με κεντρικό άξονα ότι: «Στον αγώνα αξία έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη».


Β. Συνιστά πειθαρχική παράβαση, ως αντιαθλητική συμπεριφορά, οποιαδήποτε έκφραση καταφρόνησης, με λόγο ή πράξη, των δεδομένων της προηγούμενης παραγράφου. Ιδιαίτερη μορφή αμφισβήτησης των αρχών και κατά συνέπεια, έκδηλη αντιαθλητική συμπεριφορά, η οποία συνιστά περίπτωση ποινής και πειθαρχικής παραβάσης, είναι οι αναφερόμενες διατάξεις στους Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Α.


ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ


Α. Αθλητικοί αγώνες επιτρέπονται μόνο μεταξύ των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., καθώς και σωματείων άλλων χωρών που ανήκουν σε Ομοσπονδία – μέλος της Π.Ο.Π.Α., στην οποία ανήκει και η Ε.Ο.Π.Α., εφόσον έχουν την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., κατά τα οριζόμενα από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία και διακρίνονται σε:


α) Αγωνιστικές συναντήσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων σωματείων ή με σωματεία άλλων χωρών.

β) Ημερίδες εκπαίδευσης και αγωνιστικού περιεχομένου.

γ) Πρωταθλήματα εσωτερικά σε επίπεδο Νομαρχίας.

δ) Πρωταθλήματα Τοπικών Επιτροπών και Περιφερειών επιπέδου Νομαρχίας.

ε) Πανελλήνια πρωταθλήματα.

στ) Πρωταθλήματα μεταξύ των Εθνικών Ομάδων χωρών – μελών της Π.Ο.Π.Α.

ζ) Για καθεμία από τις παραπάνω αγωνιστικές εκδηλώσεις απαιτούνται επίσημα Φύλλα Αγώνων και ότι άλλο θεωρηθεί απαραίτητο, ώστε οι εκδηλώσεις αυτές να θεωρούνται επίσημες, να υφίσταται εάν προβλέπεται βαθμολόγηση των συμμετεχόντων και να παρέχονται δικαιώματα στα σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α.


Β. Διοργάνωση αγώνων σωματείων, επιπέδου Νομαρχίας ή Νομαρχιών, υπό την αιγίδα των Τοπικών Επιτροπών, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και υπάρχουν στο επίσημο και εγκεκριμένο πρόγραμμά της, έχει δικαίωμα να διενεργήσει οποιοδήποτε σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Π.Α. Συνοδεύονται μάλιστα πάντοτε από τα επίσημα Φύλλα Αγώνων, με τα οποία αποδεικνύεται η συμμετοχή των αθλουμένων. Εξαίρεση αποτελούν αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ε.Ο.Π.Α. εκτός προγράμματος, οι οποίες όμως έχουν την έγκριση και άδεια του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.


α) Για τη διοργάνωση παρόμοιας αγωνιστικής εκδήλωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε το σωματείο – μέλος να προβλέψει εγκαίρως τη δραστηριότητα αυτή και να ενημερώσει εγγράφως την Τοπική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα ενημερώσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Εφόσον η δραστηριότητα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., θα συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα αγωνιστικών εκδηλώσεων του επόμενου έτους.

β) Σωματείο του οποίου οι αθλητές δεν έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο Πρωταθλήματα μεταξύ συλλόγων, δεν μπορεί να διοργανώσει συνάντηση μεταξύ σωματείων ή να συμμετάσχει σε αγωνιστική εκδήλωση.

γ) Κάθε σωματείο – μέλος οφείλει να ενημερώνει την Τοπική Επιτροπή στην οποία ανήκει και το Γεν. Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α. για τη συμμετοχή του σε επίδειξη ή αγωνιστική εκδήλωση, ώστε να μην συμπίπτει με άλλη εκδήλωση της Ε.Ο.Π.Α.

δ) Η ενημέρωση δεν αποτελεί για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. δέσμευση παρουσίας στην αναφερομένη εκδήλωση.


Γ. Σε περίπτωση πρόσκλησης από ξένη ομάδα, αυτή πρέπει να προέρχεται από μέλος Εθνικής Ομοσπονδίας, η οποία με την σειρά της θα είναι μέλος της Π.Ο.Π.Α., στην οποία ανήκει και η Ε.Ο.Π.Α. Η τέλεση αγωνιστικών εκδηλώσεων με μη μέλη της Π.Ο.Π.Α. ή της Ε.Ο.Π.Α. απαγορεύεται.


Δ. Τα πρωταθλήματα διοργανώνονται από την Ε.Ο.Π.Α. και μόνο, στις εγκεκριμένες σε Σειρές Κιλών και Ηλικιών κατηγορίες και στα αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α. αγωνίσματα τα οποία περιλαμβάνει το Παγκράτιον Άθλημα. Εξαίρεση αποτελούν τα αγωνίσματα που δεν είναι μεν αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α., αλλά προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., και με την προοπτική να διενεργούνται αγώνες ώστε αυτά να αποκτήσουν την αναγνώριση της Γ.Γ.Α.


Ε. Οι ημερίδες εκπαίδευσης και αγωνιστικού περιεχομένου, τα πρωταθλήματα Νομαρχιών και Τοπικών Επιτροπών διοργανώνονται από τις Τοπικές Επιτροπές έπειτα από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., με την επιφύλαξη του εδαφίου (α) της παραγράφου (Β) του παρόντος κεφαλαίου.


ΣΤ. Τα πρωταθλήματα Νομαρχιών, Τοπικών Επιτροπών, Περιφέρειας και τα Πανελλήνια διοργανώνονται μία φορά ανά έτος, αφού συμπεριληφθούν στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Καμία αγωνιστική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται εάν δεν υπάρχει έγκριση, εγγραφή της στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.Α. και έκδοση της απαιτούμενης Άδειας Τέλεσης Αγώνων από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Εξαίρεση αποτελούν τα κατά τόπους πρωταθλήματα μεταξύ συλλόγων, εφόσον δεν προκαλούν πρόβλημα στην αγωνιστική λειτουργία της Ε.Ο.Π.Α., έχει προηγουμένως κατατεθεί σχετικό αίτημα από την Τοπική Επιτροπή και διαθέτουν την Άδεια Τέλεσης Αγώνων.


Ζ. Επίσημα πρωταθλήματα είναι:

α) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συλλόγων,

β) Νομαρχίας,

γ) Τοπικών Επιτροπών,

δ) Περιφέρειας,

ε) Πανελλήνια,

στ) Παγκόσμια κ.ά.

με την επιφύλαξη της παραγράφου (Β) του παρόντος άρθρου.

Κατά την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, τα βαθμολογούμενα από τη Γ.Γ.Α. για την ελληνική επικράτεια πρωταθλήματα είναι μόνο τα πανελληνίου επιπέδου.


α) Αλλαγή ή τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Εξεταστικού προγράμματος πραγματοποιείται έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Π.Α. προς την Π.Ο.Π.Α., η οποία συνεργάζεται με τις άλλες εμπλεκόμενες Επιτροπές και πρόσωπα για την τελική απόφαση. Εννοείται πως οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Διεθνούς Αθλητικής Ακαδημίας (Δ.Α.Α.) και της Ιστορικής Τεκμηρίωσης της Ε.Ο.Π.Α., εάν αυτές οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την ταυτότητα του Παγκρατίου Αθλήματος.

β) Η διενέργεια ειδικών πρωταθλημάτων ή αγωνιστικών συναντήσεων είναι δυνατή από την Ε.Ο.Π.Α. σε κάθε αγώνισμα χωριστά, με ανάθεση σε σωματείο-μέλος της, έπειτα από αίτημα του διοργανωτή συλλόγου προς την Τεχνική Επιτροπή η οποία το εισηγείται, ή αφού κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ. της και δεν αντιβαίνει τους κανόνες των διεθνών οργάνων.


Η. Οποιαδήποτε αλλαγή Σειράς Ηλικιών, Σειράς Κιλών, τρόπων αγωνιστικής και κανόνων διεξαγωγής του Παγκρατίου Αθλήματος από την Π.Ο.Π.Α. ακολουθείται αυτομάτως από την Ε.Ο.Π.Α., εφόσον υπάρχει η έγκριση από τη Δ.Α.Α., σε τομείς όπου αυτή εμπλέκεται με την Ιστορική Τεκμηρίωση.


Θ. Σωματείο-μέλος το οποίο επιθυμεί να αναλάβει αγωνιστική εκδήλωση ή επίδειξη και έχει δοθεί έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., κατά το εδάφιο (β) της παραγράφου Ζ, οφείλει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. τις λεπτομέρειες του χώρου διεξαγωγής των αγώνων, καθώς επίσης και κάθε άλλο οργανωτικό θέμα της εκδήλωσης. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. θα αποφασίζει για τον ορισμό του αντιπροσώπου του στην αναφερομένη εκδήλωση. Εννοείται ότι το σωματείο θα πρέπει να έχει ενημερώσει τον Επιστημονικό Συνεργάτη σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα-εκδήλωση, ώστε να υπάρχει ορθή λειτουργία ενημέρωσης του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ήδη ενημέρωση ή η εκδήλωση είναι εκτός προγράμματος.


Ι. Στις αρμοδιότητες της Ε.Ο.Π.Α. είναι και η υλοποίηση των προγραμμάτων της Δ.Α.Α., η οποία έχει ως στόχο της τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων και αλλοδαπών αθλητών, προπονητών, ελλανοδικών, διοικητικών και άλλων οι οποίοι εμπλέκονται με το Παγκράτιον Άθλημα, σε ότι είναι σχετικό με αυτό από το απώτατο παρελθόν μέχρι τη σύγχρονη αγωνιστική του εφαρμογή.


ΙΑ. Η διεξαγωγή κάθε είδους αγώνων του Παγκρατίου Αθλήματος γίνεται έπειτα από προκήρυξη η οποία είναι έγγραφη και αποστέλλεται ταχυδρομικώς από την Ε.Ο.Π.Α., με σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ. (που αποτελεί ταυτόχρονα αποδεικτικό αποστολής), τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων. Υποχρεωτικά το σωματείο-μέλος πρέπει να επικοινωνεί με το Τμήμα Αγωνιστικού της Ε.Ο.Π.Α., για την αποφυγή λαθών, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τους αγώνες. Η παραλαβή ή μη της προκήρυξης είναι κατά αποκλειστικότητα αρμοδιότητα του σωματείου-μέλους.


α) Με την προκήρυξη των αγώνων πρέπει να προκαθορίζονται:ΙΒ. Το αργότερο έξι ημέρες πριν από τους αγώνες, πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία της Ε.Ο.Π.Α. ή στις Τοπικές Επιτροπές , όταν πρόκειται για ημερίδες ή κατά τόπους πρωταθλήματα ή Πανελλήνια, οι δηλώσεις συμμετοχής με τις πρωτότυπες υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του πτυχιούχου προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος του σωματείου και να σφραγίζονται με την επίσημη σφραγίδα του σωματείου.


ΙΓ. Προπονητής ο οποίος δεν ανήκει στον Σύνδεσμο Προπονητών της Ε.Ο.Π.Α., για οποιαδήποτε αιτία, δεν μπορεί να δηλώσει αθλητές ή να υπογράφει τα Λευκώματα Συμμετοχής αθλητών σωματείου. Προπονητής ο οποίος κατέχει πτυχίο από την Π.Ο.Π.Α. αλλά δεν κατέχει πτυχίο από την Γ.Γ.Α., μέχρι την απόκτησή του από την Γ.Γ.Α., μπορεί να δηλώνει αθλητές του για συμμετοχή στα αγωνιστικά δρώμενα της Ε.Ο.Π.Α. υπογράφοντας τα Λευκώματα Συμμετοχής των αθλητών του.


α) Η συμμετοχή στους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α. αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή και προσχώρηση στους όρους των αγώνων της προκήρυξης και των αντίστοιχων διατάξεων και κανόνων της Ε.Ο.Π.Α.

β) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε κάθε είδους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α. εάν δεν υπάρχει έγκριση του Ε.Τ.Υ.Α. για το τρέχον έτος από την Ε.Ο.Π.Α. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου υφίσταται ανάγκη τέλεσης αγώνων, εφόσον αυτοί έχουν την έγκριση του Δ.Σ., ανεξαρτήτως εάν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.Α. και, λόγω εξαιρετικών καταστάσεων, δεν είναι δυνατή η έκδοση Ε.Τ.Υ.Α., τότε οι αγώνες μπορούν να διεξαχθούν χωρίς Ε.Τ.Υ.Α. αλλά με Ιατρικό Πιστοποιητικό της υγείας του συμμετέχοντος αθλητή, για τον οποίο υφίσταται αίτηση εγγραφής προς την Ε.Ο.Π.Α.

Το Ιατρικό Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία τέλεσης των αγώνων, να έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής των αγώνων, και να συνοδεύεται από κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του σωματείου ότι οι συμμετέχοντες αθλητές είναι μέλη αυτού και της Ε.Ο.Π.Α. και ασχολούνται με το Παγκράτιον Άθλημα επί τουλάχιστον ένα έτος, εάν πρόκειται για συμμετοχή στο Παγκράτιον Άθλημα ή στο Παγκράτιον Παίδων.

γ) Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. καθορίζονται τα σχετικά με τις εξετάσεις, τα Ε.Τ.Υ.Α. και τη συμμετοχή σε κάθε είδους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α. και είναι δεσμευτικές για όλους.

δ) Κάθε σωματείο υποχρεούται να ανανεώνει πέντε τουλάχιστον Ε.Τ.Υ.Α. ανά έτος. Για την έκδοση ή την ετήσια ανανέωση Ε.Τ.Υ.Α. απαιτείται η κατάθεσή τους ένα μήνα πριν από τους αγώνες.

ε) Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στους προπονητές να φωνάζουν, να ενοχλούν τις γραμματείες παλαιστρών με την παρουσία τους και να περιφέρονται εκτός του προβλεπόμενου χώρου. Αθλητές οι οποίοι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται να φωνάζουν ή να καθοδηγούν τους συναθλητές τους για οποιονδήποτε λόγο.

στ) Ο ελλανοδίκης έχει το δικαίωμα, για τις παραπάνω περιπτώσεις και ειδικότερα για τα αναφερόμενα στο εδάφιο (ΙΓε), να επιβάλει ποινές στον αγωνιζόμενο αθλητή. Ο ελλανοδίκης έχει επίσης το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στον αγωνιζόμενο αθλητή σωματείου του οποίου ο προπονητής, οι παράγοντες ή οι φίλαθλοι ασχημονούν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

ζ) Η Επιτροπή Αγώνων επιβάλλει ποινές, μέχρι και την «ΑΠΟΠΟΜΠΗ», στον αγωνιζόμενο αθλητή ή προπονητή ή εκπρόσωπο ή φίλαθλο ή ακόμη και ομάδα σωματείου, όταν αποδεδειγμένα, με λόγο ή πράξεις, όλοι ή μεμονωμένα, παραβιάζουν το καλώς εννοούμενο φίλαθλο πνεύμα και βλάπτουν εν μέρει ή συνολικά τη διοργάνωση.

η) Εκτός των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. ή των Τοπικών Επιτροπών και των συγκεκριμένων παραγόντων (Επιτροπή Αγώνων, Ελλανοδικών, Γραμματειών, Επιστημονικού Συνεργάτη, του προσωπικού της Ε.Ο.Π.Α., προπονητών, αθλητών και ιατρών), κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο.


ΙΔ. Το ένδυμα των αθλητών αποτελείται από το Χιτώνιο λευκού χρώματος και την Περισκελίδα χρώματος κυανού (μπλε), που απεικονίζει συμβολικά τα χρώματα του πλανήτη μας. Το ένδυμα των προπονητών, κατά την τέλεση καθηκόντων τους είναι κυανό και στα δύο τμήματά του (περισκελίδα και χιτώνιο), ενώ το ένδυμα των Ελλανοδικών είναι χρώματος πορφυρού (κόκκινο). Τα ενδύματα των αθλητών, προπονητών και ελλανοδικών φέρουν μόνο το διακριτικό σήμα της τάξης στην οποία ανήκουν. Καμία άλλη προσθήκη δεν επιτρέπεται εάν δεν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Κατ’ εξαίρεση του παρόντος, οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων φέρουν την Ελληνική σημαία στις επωμίδες του ενδύματος, καθώς επίσης και οι αθλητές των Παραγωγικών Σχολών, οι οποίοι μπορούν να φέρουν διακριτικό της σχολής τους στην κάτω μπροστινή αριστερή γωνία του λαιμού του ενδύματος. Οι προπονητές των σωματείων, κατά την ώρα των αγώνων, φορούν αθλητική περιβολή. Παραβίαση της συγκεκριμένης παραγράφου μπορεί να επιφέρει την απομάκρυνση από το χώρο των αγώνων μέχρι να αποκατασταθεί ή να αλλαχθεί το ένδυμα.


ΙΕ. Οι Νόμοι και οι Διατάξεις των Αγώνων είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Ε.Ο.Π.Α. και την Ιστορική Τεκμηρίωση και ισχύουν και για την Π.Ο.Π.Α. εφόσον έχουν την έγκριση της Δ.Α.Α. στους τομείς που εμπλέκεται αυτή.


ΙΣΤ. Η Επιτροπή Αγώνων είναι αντιπρόσωπος του διοργανωτή. Αναλαμβάνει πλήρως την υλοποίηση των αγώνων από την αποστολή των προκηρύξεων, εκδικάζει τυχόν ενστάσεις, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής, για την εφαρμογή της προκηρύξης, ανακηρύσσει τους νικητές και ολοκληρώνει το έργο της με κατάθεση έκθεσης, σχετικής με ό,τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες, σε διάστημα έξι (6) εργάσιμων ημερών στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Οι προκηρύξεις εγγράφονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από τα αρμόδια πρόσωπα, τα οποία έχουν οριστεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και τις καταθέτουν στην Τεχνική Επιτροπή και στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στις προκηρύξεις κατά την αγωνιστική περίοδο και από την αποστολή τους και μετέπειτα, εκτός εάν για αυτό αποφασίσει, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της, η Επιτροπή Αγώνων της Ε.Ο.Π.Α., λόγω ανωτέρας βίας ή για λόγους οι οποίοι στρέφονται κατά του κύρους των αγώνων ή της Ε.Ο.Π.Α. Οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρχουν, είναι αυτές οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. και εντός των επιτρεπόμενων ορίων της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή Αγώνων εκτελεί και χρέη Επιτροπής Φαρμακοδιέγερσης, με ό,τι προβλέπεται από τους σχετικούς κανόνες.


α) Για τη σωστότερη υλοποίηση κάθε (συγκεκριμένης ή και ετήσιας) αγωνιστικής δραστηριότητας, η Ε.Ο.Π.Α. αναθέτει επιπλέον αρμοδιότητες στον Επιστημονικό Συνεργάτη για τη διεκπεραίωση των αγώνων.


ΙΖ. Η Κεντρική Γραμματεία αγώνων έχει τον πλήρη έλεγχο των Λευκωμάτων Συμμετοχής για τη διεξαγωγή των αγώνων, με εντολές προς τους Φροντιστές της Γραμματείας Παλαιστρών, συντονίζει την κίνηση των αθλητών από και προς τις παλαίστρες, τροφοδοτεί με Λευκώματα Ελλανοδικών τις γραμματείες και τις παλαίστρες, οι οποίες τηρούν και πρακτικά των αγώνων, εάν αποφασιστεί από το Δ.Σ. αυτά να εγγραφούν, ανακοινώνουν τη βαθμολογία και τηρούν το χρόνο κάθε αγωνίσματος.


ΙΗ. Σε περίπτωση κατά την οποία σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Π.Α, πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, ή εκπρόσωπός του κατά τη διάρκειά τους, έχει τη γνώμη ότι παραβιάζονται, με τη διεξαγωγή των αγώνων ή κατά τη διάρκειά τους, διατάξεις Νόμου, Καταστατικού ή Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ο.Π.Α., διατάξεις των Κανονισμών του αθλήματος και γενικότερα, όποιο γεγονός συμβαίνει από το οποίο βλάπτεται, έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης.


ΙΘ. Λόγοι ένστασης μπορούν να είναι:


α) Παραβίαση Νόμου.

β) Παραβίαση Καταστατικού.

γ) Παραβίαση Κ.Ε.Λ.

δ) Παραβίαση Τεχνικών Διατάξεων του αθλήματος.

ε) Παραβίαση αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ο.Π.Α.

στ) Παραβίαση της προκήρυξης των αγώνων.

ζ) Έκδοση αποτελέσματος αντίθετου προς την απόφαση των ελλανοδικών.

η) Παράβαση ολοκλήρωσης διαδικασιών από όργανα της Ε.Ο.Π.Α.


Κ. Η ένσταση μπορεί να έχει αίτημα:


α) τον Αποκλεισμό σωματείου, αθλητή ή παράγοντα από τους αγώνες.

β) τον Αποκλεισμό ελλανοδίκη.


ΚΑ. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως, να υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, να σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του σωματείου και να συνοδεύεται από το χρηματικό παράβολο, το οποίο θα καθορίζεται από την προκήρυξη των αγώνων (με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται. Εάν απορριφθεί, τότε το παράβολο θα είναι προς όφελος του ταμείου της Ε.Ο.Π.Α. και θα δίνεται απόδειξη είσπραξης.


ΚΒ. Το έγγραφο της ένστασης είναι ειδικό και πρέπει να είναι συντεταγμένο με ευπρέπεια, σαφήνεια και να έχει συγκεκριμένο αίτημα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτο.


ΚΓ. Στη περίπτωση κατά την οποία η ένσταση αφορά αντικανονική συμμετοχή σωματείου στους αγώνες ή δήλωση συμμετοχής αθλητή ή σε κάθε περίπτωση παράβασης γνωστής πριν από το πέρας των δηλώσεων Λευκωμάτων Συμμετοχής ή των Αγώνων, υποβάλλεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την κλήρωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποβάλλεται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής δραστηριότητος.


ΚΔ. Η ένσταση κατατίθεται με απόδειξη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων και θα εκδικάζεται από αυτήν μέχρι μία (1) ημέρα πριν από την διεξαγωγή των αγώνων, με κλήτευση του ενισταμένου, ενώ κατά τη διάρκειά τους θα εκδικάζεται πριν από το τέλος διεξαγωγής τους. Η Επιτροπή Αγώνων, προς ολοκλήρωση του έργου της, μπορεί να καλέσει επικουρικά όποιον αυτή κρίνει σκόπιμο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης των ενστάσεων.


ΚΕ. Κατά της απόφασης της Επιτροπής, το ενιστάμενο σωματείο έχει το δικαίωμα της έφεσης ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο θα ολοκληρώσει την εκδίκαση της ενστάσης. Το χρονικό διάστημα υποβολής της έφεσης προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. είναι αυτό των οκτώ (8) ημερών, από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αγώνων.


ΚΣΤ. Ένσταση η οποία κατατίθεται κατά παράβαση όλων όσα αναφέρονται στο παρόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


ΚΖ. Τα σωματεία έχουν βασική τους προτεραιότητα την ανάπτυξη, καλλιέργεια και προβολή του Παγκρατίου Αθλήματος. Για το λόγο αυτόν, ακολουθείται απαρέγκλιτα η επιστημονική καθοδήγηση στον τομέα του αθλητισμού, ώστε το Παγκράτιον Άθλημα να είναι ισάξιο με τα υπόλοιπα αθλήματα ολυμπιακού επιπέδου. Για τον ίδιο λόγο, προπονητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν ανήκουν στην δύναμη της Ε.Ο.Π.Α., ή έχουν διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Ε.Ο.Π.Α. Οι ενέργειες που βλάπτουν το Παγκράτιον Άθλημα θα αντιμετωπίζονται με όλα τα νόμιμα μέσα.


ΚΗ. Τα σωματεία, προτού εκφράσουν τις όποιες διαμαρτυρίες τους, πρέπει να ζητούν από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. ενημέρωση για κάθε θέμα που τα αφορά.


α) Προσωπικές απόψεις ή λάθη για οποιονδήποτε λόγο δεν μειώνουν την ευθύνη του σωματείου όταν απόψεις των εκπροσώπων του Δ.Σ. του ή άλλων οι οποίοι το εκπροσωπούν εκφράζονται προφορικώς ή γραπτώς.

β) Κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης, η οποία διενεργείται για εντυπωσιασμό των σωματείων-μελών της Ε.Ο.Π.Α. ή και των φιλάθλων εσκεμμένα, θα αντιμετωπίζεται με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α. και τον παρόντ Κ.Ε.Λ.

γ) Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη των Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. των Τοπικών και των Ειδικών Επιτροπών.


ΚΘ. Οι αγώνες διεξάγονται πάντοτε σε χώρο κλειστού Εθνικού Γυμναστηρίου, το οποίο πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


α) Να μπορεί να φιλοξενεί τουλάχιστον δύο (2) παλαίστρες Παγκρατίου Αθλήματος στον αγωνιστικό του χώρο, τους συμμετέχοντες αθλητές, τους ελλανοδίκες και τα υλικά αγώνων και γραμματείας.

β) Να έχει εξέδρες για τους φιλάθλους.

γ) Να έχει τουλάχιστον τρεις αίθουσες αποδυτηρίων.

δ) Να πληροί τους κανόνες υγιεινής.

ε) Να έχει εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αγώνων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

στ) Να υπάρχει ιατρός/-οί υποχρεωτικά.

ζ) Να τηρεί τα σύμφωνα με το νόμο απαιτούμενα για τους αθλητικούς χώρους.

η) Εξαίρεση αποτελούν οι διασυλλογικές συναντήσεις που έχουν την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και φιλοξενούνται σε χώρο αθλητικού σωματείου ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες της εκδήλωσης.


Λ. Ως ελάχιστη ηλικία έκδοσης Ε.Τ.Υ.Α. ορίζεται το όγδοο (8ο) έτος. Εννοείται ότι ο αθλητής αυτής της ηλικίας έχει εγγραφεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έκδοση του Ε.Τ.Υ.Α. (επτά ετών), ώστε να έχει το δικαίωμα της αγωνιστικής συμμετοχής, το έτος έκδοσης του Ε.Τ.Υ.Α. στη Σειρά Ηλικίας των Παίδων-Παμπαίδων και μόνον στα «Παλαίσματα» ή όποιο άλλο αγώνισμα προβλεφθεί από το Δ.Σ.


ΛΑ. Για την αναγνώριση της συμμετοχής από τη Γ.Γ.Α., ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων Παγκρατιαστών σε κάθε Σειρά Κιλών είναι έξι (6) αθλητές. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός, οι συμμετέχοντες της ελλιπούς Σειράς Κιλών κάτω των έξι (π.χ., 5) θα μεταφέρονται στην αμέσως επομένη Σειρά Κιλών, όπου και θα συμμετέχουν ανεξάρτητα από τον αριθμό συμμετεχόντων. Το ίδιο ισχύει για τα αγωνίσματα του Παγκρατίου Αθλήματος, δηλαδή για τα «Παλαίσματα», όπου θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) συμμετοχές ζευγών ανά Σειρά Ηλικίας, και για τον «Πολυδάμαντα», στον οποίο θα συμμετέχουν τουλάχιστον έξι (6) ομάδες. Η μετάθεση αθλητών από μία Σειρά Κιλών στην αμέσως επόμενη μπορεί να έχει και ως λόγο εφαρμογής την απλή αγωνιστική συμμετοχή. Εάν για παράδειγμα, υπάρχει μόνον ένας αθλητής που συμμετέχει, προκειμένου αυτός να αγωνιστεί, θα μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών. Στην περίπτωση έλλειψης συμμετοχής, το ίδιο μπορεί να επαναλαμβάνεται και για τις Σειρές Ηλικιών, δηλαδή ένας αθλητής των 14-15 ετών μπορεί να συμμετάσχει στην επόμενη, κατ’ αποκλειστικότητα, Σειρά Ηλικίας των 16-17 ετών, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον προφορική συγκατάθεση από τον προπονητή του σωματείου και στην πλησιέστερη Σειρά Κιλών η οποία υφίσταται. Στην περίπτωση λιγότερων συμμετοχών, οι νικητές των Σειρών Ηλικιών και Κιλών στις οποίες παρουσιάζεται έλλειμμα αριθμητικής συμμετοχής δεν θα εγγράφονται στους πίνακες διακρινόμενων αθλητών. Αλλαγή στα παραπάνω θα υπάρξει μόνο με αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας.


α) Εξαίρεση στην προηγούμενη παράγραφο αποτελούν οι αθλητές των 6-7 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα «Παλαίσματα» των 8-9 ετών, οι αθλητές των 12-13 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο «Παγκράτιον Παίδων» των 14-15 ετών, και οι αθλητές των 16-17 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον «Πολυδάμαντα» των 18-19 ετών, καθώς επίσης και στο Παγκράτιον Ανδρών-Γυναικών. Κάθε παράβαση του παρόντος εδαφίου θα αποκλείει τον αθλητή από τους αγώνες.

β) Στο αγώνισμα του Παγκρατίου Παμπαίδων συμμετέχουν αθλητές ηλικίας 8-9 και 10-11 ετών, οι οποίοι μέσω παιγνιωδών διαδικασιών θα εισάγονται προοδευτικά στις διαδικασίες της παλαίστρας και του Παγκρατίου Παίδων. Ο χρόνος στο Παγκράτιον Παμπαίδων είναι ένα (1) συνεχές λεπτό και για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των μικρών αυτών αθλητών, υπάρχει εναρμόνιση των Νόμων και Διατάξεων των Αγώνων, κατόπιν προτάσεων των καθ’ ύλην αρμοδίων, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Επιστημόνων της Ε.Ο.Π.Α.


ΛΒ. Για κάθε Σειρά Κιλών ή Αγωνίσματος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οποιοδήποτε σωματείο συμμετέχει κάθε φορά θα εγγράφει έναν (1) αθλητή του (π.χ., στη Σειρά των 55 Κιλών, θα υπάρχει μία συμμετοχή από κάθε σωματείο). Στα «Παλαίσματα» και στον «Πολυδάμαντα» θα υπάρχει μία εγγεγραμμένη συμμετοχή ζεύγους-ομάδας. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότεροι αθλητές-ομάδες στην ίδια Σειρά Κιλών-Αγωνίσματος, ο προπονητής είναι ο μόνος αρμόδιος για επιλογή, με εσωτερικές αγωνιστικές διαδικασίες του σωματείου του, ώστε αυτό να αντιπροσωπεύεται από τους καλύτερους.


ΛΓ. Η ζύγιση των αθλητών θα πραγματοποιείται από τόσες ζυγαριές ακριβείας, όσες θεωρεί απαραιτήτες η Επιτροπή Αγώνων σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π.Α., ώστε να διευκολύνεται το έργο της περάτωσης των αγώνων. Για την πληρέστερη λειτουργία του έργου της ζύγισης, επιβάλλεται να ολοκληρώνει τη ζύγισή μιας Σειράς Κιλών σε μία μόνο ζυγαριά ακριβείας. Η ζύγιση των αθλητών θα διενεργείται την ημέρα των αγώνων με ό,τι καθορίζει η προκήρυξη, ενώ η εγγραφή αυτών στα επίσημα Φύλλα Αγώνων θα ολοκληρώνεται ακριβώς μετά τη ζύγιση και κλήρωση εντός του αγωνιστικού χώρου. Αλλαγή του παρόντος πραγματοποιείται μόνο έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Αγώνων της Ε.Ο.Π.Α., η οποία οφείλει απλή ενημέρωση προς τα συμμετέχοντα σωματεία-μέλη της. Εξαίρεση στο παραπάνω και μόνο για την περίπτωση του παρόντος άρθρου, αποτελούν όλες οι άλλες, επίσημα αναγνωρισμένες και εγγεγραμμένες στο εγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, αθλητικές δραστηριότητες της Ε.Ο.Π.Α. Για παράδειγμα, αγώνες μεταξύ συλλόγων-μελών, πρωταθλήματα Τοπικών Επιτροπών κ.λ.π.


ΛΔ. Τα πάσης φύσεως πρωταθλήματα σε όλα τα αγωνίσματα, καθώς επίσης και ο έλεγχος των Φύλλων Αγώνων διεξάγονται από την Ε.Ο.Π.Α. και τις διοικητικές της υπηρεσίες, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους οι οποίοι θα ορίζονται από αυτή.


ΛΕ. Τα πρωταθλήματα Συλλόγων, Τοπικών Επιτροπών, Νομαρχιών κ.λ.π. είναι ανεξάρτητες αγωνιστικές συναντήσεις, οι οποίες ελέγχονται από την Ε.Ο.Π.Α. Δεν προσφέρουν βαθμολογική αξία, αλλά αποτελούν βασική λειτουργία της Ε.Ο.Π.Α. και θα ενισχύονται κατά το δυνατόν από αυτή, εφόσον έχουν ενταχθεί στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της, έπειτα από ενημέρωση των εμπλεκομένων με τη διαδικασία αυτή, ενώ τηρούνται τα προηγούμενα, σχετικά με αυτά, άρθρα του παρόντος. Τα συμμετέχοντα σωματεία στις αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο αγωνιστικές εκδηλώσεις αποκτούν ίσα δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Π.Α.


ΛΣΤ. Οι προκηρύξεις των αγώνων καλό είναι να περιέχουν ηλικιακή συμμετοχή των αθλητών, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία των συμμετεχόντων με συνεχείς μετακινήσεις αλλά και η δαπάνη τέλεσής τους. Για παράδειγμα, οι ηλικίες των 8-9, 10-11 και 12-13 ετών θα συμμετέχουν στα «Παλαίσματα» και στο Παγκράτιον Παμπαίδων σε χωριστό πρωτάθλημα (οι νικητές των ηλικιών αυτών δεν εισάγονται στον πίνακα διακρινομένων αθλητών). Οι ηλικίες των 14-15, 16-17 ετών θα συμμετέχουν στα «Παλαίσματα» και στο «Παγκράτιον Παίδων» σε χωριστό πρωτάθλημα και τέλος, οι ηλικίες των 18-19, 20 και άνω ετών θα συμμετέχουν στο «Παγκράτιο Άθλημα», στα «Παλαίσματα» και στον «Πολυδάμαντα» σε χωριστό Πρωτάθλημα. Όποια αλλαγή αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. στην παρούσα παράγραφο, θα ολοκληρώνεται με την επιφύλαξη των παραγράφων (Β), (Γ), (Δ), (Ε), (ΣΤ), (Ζ), (Η) και (Θ) του παρόντος κεφαλαίου. Αρμόδια για τις αλλαγές που αναφέρονται στο παρόν είναι η Επιτροπή Αγώνων της Ε.Ο.Π.Α., η οποία συνεργάζεται με τους αρμοδίους σε ότι αφορά τις αλλαγές αυτές.


ΛΖ. Όποιες αλλαγές κριθούν απαραίτητες στις παραγράφους (ΛΒ), (ΛΓ), (ΛΔ), (ΛΕ), (ΛΖ) και (ΛΘ), πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τους αγώνες, θα διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή και την Επιτροπή Αγώνων της Ε.Ο.Π.Α., με τη συνεργασία των εμπλεκομένων με αυτές προσώπων, τα οποία θα ορίζονται από το Δ.Σ. της. Καλό είναι οι εμπλεκόμενοι, είτε είναι φυσικά πρόσωπα υπεύθυνα για την ολοκλήρωση του αγωνιστικού έργου της Ε.Ο.Π.Α είτε είναι διάφορες Επιτροπές, να βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία πριν από την έναρξη των αγώνων, ώστε να αντιμετωπίζονται τα ποικίλα προβλήματα (αμέσως μόλις εμφανίζονται) ή να ολοκληρώνονται όποιες αλλαγές κριθούν απαραίτητες. Τυχόν αλλαγές που θα κριθούν απαραίτητες μετά το τέλος των αγώνων θα εφαρμόζονται κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο.


ΛΗ. Για τις ηλικίες από οκτώ (8) ετών και άνω η Ε.Ο.Π.Α. θα εκδίδει το Ε.Τ.Υ.Α. που αναλογεί. Για τις ηλικίες κάτω των οκτώ ετών (7) η Ε.Ο.Π.Α. θα εκδίδει Ταυτότητα Παγκρατιαστού με την ονομασία «Νέος Παγκρατιαστής», με την οποία θα βεβαιώνεται και η ημερομηνία εγγραφής του «Νέου Παγκρατιαστή», ώστε αυτή να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την έκδοση του Ε.Τ.Υ.Α. το επόμενο αγωνιστικό έτος.


ΛΘ. Για όσους κατέχουν Πτυχίο Προπονητή από την Ε.Ο.Π.Α. θα εκδίδεται Ταυτότητα Προπονητή, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός ή όποια άλλη ιδιότητα του εν λόγω προσώπου, καθώς και λοιπά απαραίτητα στοιχεία, μαζί με τη φωτογραφία του.


ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.


Α. Όλοι γνωρίζουν ότι το Παγκράτιον Άθλημα αντιπροσωπεύει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και, ουσιαστικά, τη φιλοσοφία την οποία αυτός εμπεριείχε.


Β. Για να διαφυλαχθούν τα παραπάνω, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό, στη φιλοσοφία, στις αρχές και στη μοναδικότητα της διαχρονικής παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού μέσω του Παγκρατίου Αθλήματος, με απώτερο στόχο την επαναφορά του στα σύγχρονα ολυμπιακά αθλήματα, τα μέλη της Ε.Ο.Π.Α. που θα ασχοληθούν με αυτό πρέπει να έχουν συνεχή και ειδική εκπαίδευση, με τις αυστηρότερες προϋποθέσεις, από τους ειδικούς της Ε.Ο.Π.Α.


Γ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλοι όσοι ασχολούνται με το Παγκράτιον Άθλημα, και συγκεκριμένα οι ειδικοί της Ε.Ο.Π.Α., προσπαθούν να το προφυλάξουν από οτιδήποτε θα αλλοίωνε την ελληνικότητά του. Για το λόγο αυτόν, στις διάφορες επιτροπές της Π.Ο.Π.Α. θα συμμετέχουν άτομα με αποδεδειγμένη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, με ήθος, προσφορά στο Παγκράτιον Άθλημα, γνώσεις και εμπειρία, στα οποία η Ε.Ο.Π.Α. θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την επίτευξη του σκοπού της.


Δ. Οι προπονητές σωματείων εκπαιδεύονται από εντεταλμένα μέλη της Ε.Ο.Π.Α., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα.


Ε. Οι αθλητές μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στις ημερίδες, ανάλογα με την προκήρυξη των αγώνων.

α) Σκοπός των ημερίδων είναι η συνεχής εκπαίδευση όλων όσοι συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ε.Ο.Π.Α.


ΣΤ. Η συμμετοχή σε πρωταθλήματα επιπέδου Νομαρχίας, Τοπικών Επιτροπών, Περιφέρειας, καθώς και στα Πανελλήνια διεξάγεται σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων.


Ζ. Η Ε.Ο.Π.Α. περιλαμβάνει τα πέντε (5) ακόλουθα αγωνίσματα:


α) Παγκράτιον Άθλημα. Σειρές Ηλικών 18-19 ετών, Αγένειοι (Νέοι Άνδρες)-Νέες Γυναίκες και 20 και άνω ετών, Ανδρών-Γυναικών, σε όλες τις Σειρές Κιλών.

β) Παγκράτιον Παίδων. Σειρές ηλικιών 12-13 και 14-15 ετών, Παίδες-Κορασίδες, και 16-17 ετών, Έφηβοι-Νεάνιδες, σε όλες τις Σειρές Κιλών.

γ) Παλαίσματα. Σειρές Ηλικιών από 8-9 ετών, Παίδες, Παμπαίδες, έως και 20 και άνω ετών, Ανδρών-Γυναικών, χωρίς Σειρές Κιλών.

δ) Πολυδάμας. Σειρές Ηλικιών 18-19 ετών, Αγενείων (Ν.Α.)-Γυναικών, και 20 και άνω ετών, Ανδρών-Γυναικών, κατ΄ αποκλειστικότητα.

ε) Πυξ Λαξ. Ηλικίες από 12-13 ετών, Παίδες, Παμπαίδες, έως 20 και άνω ετών, με τις προβλεπόμενες Σειρές Κιλών.

στ) Παγκράτιον Παμπαίδων. Συμμετοχή των Σειρών Ηλικιών 8-9 έως και 10-11 ετών, με ανάλογη προσαρμογή των Νόμων και Διατάξεων των Αγώνων.


Η. Για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία των Παγκρατιαστών, σύμφωνα και με την πρόβλεψη της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, απαράβατος όρος είναι η τήρηση των Σειρών Ηλικιών και Κιλών σε κάθε αγώνισμα. Παραβίαση αυτού σημαίνει εσκεμμένη προσπάθεια βλάβης των αθλητών και κατ’ επέκταση, του Παγκρατίου Αθλήματος, οπότε θα αντιμετωπίζεται με βαρύτατες ποινές. Για την τήρηση του παρόντος, οι αγώνες του Παγκρατίου Αθλήματος και του Παγκρατίου Παίδων διεξάγονται εφόσον οι αθλητές φορούν ειδικά χειρόκτια (γάντια). Παράβαση του παρόντος αποκλείει τον αθλητή.


Θ. Τα νεοεισερχόμενα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Π.Α. έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους κάθε είδους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α. ή σε αγώνες οι οποίοι διεξάγονται υπό την αιγίδα της, εφόσον τα Λευκώματα Συμμετοχής τους υπογράφονται από πτυχιούχο προπονητή της Ε.Ο.Π.Α.


Ι. Τα σωματεία τα οποία δεν έχουν πτυχιούχο προπονητή μπορούν να χρησιμοποιούν προπονητή με πτυχίο ή βεβαίωση από την Π.Ο.Π.Α.


ΙΑ. Η Ε.Ο.Π.Α. μπορεί, έπειτα από πρόταση της Τ.Ε. και έγκριση του Δ.Σ., να προκηρύξει κατατάξεις μόνο για άτομα αναγνωρισμένης αξίας στο χώρο των μαχητικών τεχνών, με την προϋπόθεση να είναι άνω των 23 ετών και να έχουν πολύχρονη αθλητική-αγωνιστική εμπειρία στο χώρο των βαρέων αθλημάτων γενικά.


ΙΒ. Η απόκτηση διπλώματος προπονητού Γ΄, Β΄ και Α΄ επιπέδου της Γ.Γ.Α. δεν αποτελεί απαραίτητα ολοκλήρωση της γνώσης του προπονητή στην τέχνη του Παγκρατίου. Κάθε προπονητής παρακολουθεί υποχρεωτικά τις ημερίδες εκπαίδευσης, ώστε να επιμορφώνεται στην Ιστορική Τεκμηρίωση, τα Παλαίσματα και τους νόμους των αγώνων, καθώς επίσης και σε κάθε νέο Kανoνισμό και αρχή η οποία διέπει την Ε.Ο.Π.Α.


ΙΓ. Η προαγωγή στην ιεραρχία του Παγκρατίου Αθλήματος, η έγκριση ως εξεταστή και η ανάθεση αρμοδιοτήτων για εκπαίδευση ατόμων ή και ομάδων, εξαρτάται από τη συνεχή συμμετοχή του προπονητή στις ημερίδες, το εξεταστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.Α. και τις γραπτές εργασίες που πρέπει να παρουσιάζει.


ΙΔ. Η συμμετοχή αθλητών στους αγώνες πραγματοποιείται με την ευθύνη του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του προπονητή του σωματείου, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, σύμφωνα με το Νόμο στην Ε.Ο.Π.Α., εφόσον δηλώνουν ανέτοιμους αθλητές, με ελλιπείς γνώσεις των κανόνων του αθλήματος.


ΙΕ. Τα αναπτυξιακά κίνητρα της Ε.Ο.Π.Α. προς τα σωματεία, εάν υπάρχουν, αποφασίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. με πρόταση-εισήγηση του Επιστημονικού Συνεργάτη ή όποιουδήποτε ορίσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. για το λόγο αυτόν, και κοινοποιούνται προς τα Σωματεία εφόσον έχουν μελετηθεί, εάν υπάρχουν, οι σχετικές προς αυτόν προτάσεις από τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Π.Α.


α) Αθλητής, προπονητής ή και μέλος αντιπροσωπείας σωματείου το οποίο θα αποκλειστεί με την ποινή της «ΑΠΟΠΟΜΠΗΣ», απορρίπτει τον ίδιο και το σωματείο του από τα αναπτυξιακά κίνητρα και, αν δίνονται, τότε διακόπτονται αμέσως.


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ


Α. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και η επιτυχία στις ειδικές εξετάσεις της Ε.Ο.Π.Α., για τους αθλητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν στο μέλλον άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. ή να προχωρήσουν στην ιεραρχία του Παγκρατίου Αθλήματος, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται.


Β. Το περιεχόμενο των Εξεταστικών Προγραμμάτων καθορίζεται από την «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» της Ιστορικής Τεκμηρίωσης, της Δ.Α.Α., της Π.Ο.Π.Α., που ισχύει και για τα παγκοσμίως κρατούντα του Παγκρατίου Αθλήματος. Υπεύθυνοι για την εξέταση είναι αναγνωρισμένοι εξεταστές της Ε.Ο.Π.Α.

Γ. Εξετάσεις καταλληλότητας Προαγωγής Τάξεων για Δ΄, Γ΄ και Β΄ Τάξη μπορεί να πραγματοποιεί κάθε εξεταστής, εφόσον ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο σωματείο, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Για την Α΄ Τάξη και άνω οι εξετάσεις διεξάγονται παρουσία της Εξεταστικής Επιτροπής ή αντιπροσώπων της. Απουσία της σημαίνει ότι ο εξεταστής έχει την έγγραφη έγκριση του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.


Δ. Οι προπονητές των σωματείων έχουν το δικαίωμα να εξετάσουν τους αθλητές τους μέχρι το βαθμό της Β΄ Τάξης, χωρίς την παρουσία εξεταστή. Ο εξεταστής έχει υποχρεωτική παρουσία στις εξετάσεις από την Α΄ Τάξη και άνω, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.


Ε. Η Ε.Ο.Π.Α. χορηγεί στους Παγκρατιαστές οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πτυχίο με το βαθμό στον οποίο ανήκουν, καθώς και το σήμα που τους αναλογεί, το οποίο ράβεται στο βραχίονά του.


ΣΤ. Ο εξεταζόμενος, για να συμμετάσχει στις εξετάσεις από το βαθμό του «ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ ΔΕΛΤΑ» και άνω, πρέπει να είναι δεκαέξι (16) ετών οπωσδήποτε και υποχρεωτικά να:


α) συμπληρώσει την ειδική αίτηση της Ε.Ο.Π.Α.,

β) προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση από το σωματείο του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει συνεχή αθλητική και αγωνιστική δραστηριότητα στο Παγκράτιον Άθλημα και στο χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τις εξετάσεις,

γ) η υπεύθυνη δήλωση πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα του σωματείου.


Ζ. Προκήρυξη της Π.Ο.Π.Α. για ημερίδες αποστέλλεται μέσω της Ε.Ο.Π.Α. στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα μέσω της Ε.Ο.Π.Α.


Η. Εξετάσεις καταλληλότητας Προαγωγής Τάξεων διενεργεί η Π.Ο.Π.Α., σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι κατατάξεις των ξένων αθλητών, προπονητών, εξεταστών διεξάγονται από την Ε.Ο.Π.Α., η οποία ενημερώνει την Π.Ο.Π.Α. για τα αποτελέσματα και τους προαχθέντες, οι οποίοι για να συμμετάσχουν πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το χρηματικό ένταλμα που απαιτείται για τις εξετάσεις και καθορίζεται κάθε φορά από την Ε.Ο.Π.Α. Η Ε.Ο.Π.Α. είναι η μόνη αρμόδια για την παραχώρηση βαθμών, ώστε να διασφαλιστεί η ελληνικότητα του Παγκρατίου Αθλήματος και η ιστορική ύπαρξη, δομή και μελλοντική πορεία του.


Θ. Οι τάξεις και οι βαθμίδες προαγωγής-απονομής του Παγκρατίου Αθλήματος με τα υποχρεωτικά χρονικά όρια, είναι:


α) ΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ.


«ΔΕΛΤΑ ΤΑΞΗ»:

ΕΝΝΕΑ ΕΤΩΝ (9), ΟΚΤΩ (8) ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Υ.Α., ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΔΕΛΤΑ ΤΑΞΗΣ». ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».


«ΓΑΜΑ ΤΑΞΗ»:

ΔΕΚΑ ΕΤΩΝ (10), ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Υ.Α. ΚΑΙ/Η ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΔΕΛΤΑ» ΚΑΙ «ΓΑΜΑ ΤΑΞΕΩΝ». ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».


«ΒΗΤΑ ΤΑΞΗ»:

ΕΝΤΕΚΑ ΕΤΩΝ (11), ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Υ.Α. ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΔΕΛΤΑ», «ΓΑΜΑ» ΚΑΙ «ΒΗΤΑ ΤΑΞΕΩΝ». ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».


«ΑΛΦΑ ΤΑΞΗ»:

ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΩΝ (12), ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Υ.Α. ΚΑΙ/Η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ «ΔΕΛΤΑ», «ΓΑΜΑ», «ΒΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΛΦΑ ΤΑΞΕΩΝ». ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».


β) ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΩΝ.


«ΠΑΙΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ»:

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ (14) ΚΑΙ/Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ.


γ) ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩΝ.


«ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΔΕΛΤΑ»: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΤΩΝ (16), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» Ή «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ».


«ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΓΑΜΑ»: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ (18) ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ή ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΑΙΔΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ». ΓΝΩΣΗ ΟΚΤΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΕ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ Ή ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ


«ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΒΗΤΑ»: ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΩΝ (20), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΓΑΜΑ» ΚΑΙ /Η ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΕ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ Ή ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΓΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ.


«ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΑΛΦΑ»: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ (23), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΒΗΤΑ» ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.


δ) ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΤΑΤΩΝ.


«ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΔΕΛΤΑ»: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ (25), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΑΛΦΑ» ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.

«ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΓΑΜΑ»: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ (27), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΔΕΛΤΑ» ΚΑΙ /Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.


«ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΒΗΤΑ»: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΤΩΝ (31), ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΓΑΜΑ» ΚΑΙ/Η ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.


«ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΑΛΦΑ»: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΤΩΝ (36), ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΒΗΤΑ» ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑ-ΠΥΡΡΙΧΙΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ.


ε) ΤΑΞΕΙΣ ΑΡΙΣΤΩΝ.


«ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΛΦΑ»: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ (42), ΕΞΙ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΑΛΦΑ», ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ.


«ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΒΗΤΑ»: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΩΝ (50), ΟΚΤΩ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΛΦΑ», ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.


«ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΑΜΑ»: ΕΞΗΝΤΑ ΕΤΩΝ (60), ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΒΗΤΑ», ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.


στ) ΤΑΞΗ «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ».


ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΑΜΑ»), ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ.


ζ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.


Σ.Σ. Α: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ.

Σ.Σ. Β: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ.

Σ.Σ. Γ: Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Α. (W.P.A.F.) ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.Ο.Π.Α.

Σ.Σ. Δ: ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΜΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ.

Σ.Σ. Ε. ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗΣ, ΑΝΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ.


Ι. Μέλη του Σώματος Εξεταστών εγγράφονται όσοι κατέχουν το βαθμό του «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗ ΔΕΛΤΑ» και άνω και έχουν προταθεί για τις γνώσεις τους από την Τ.Ε. στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.


ΙΑ. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., στην τακτική του Γ.Σ. ή και σε έκτακτη, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο και υπάρχει ανάγκη, γνωστοποιεί τους υποψήφιους στην ολομέλεια της Ε.Ο.Π.Α., ώστε να υπάρχει γνώση από τα μέλη της Ε.Ο.Π.Α. σχετικα με τον εξεταστή που επιλέγει.


ΙΒ. Η Ε.Ο.Π.Α. υποχρεώνεται να δίνει πτυχίο εξεταστή στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός απόφασης, η ημερομηνία και το πρακτικό του Δ.Σ. και της Γ.Σ. με τα οποία ελήφθη η απόφαση για τον Εξεταστή.


ΙΓ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εξεταστής απουσιάζει αδικαιολόγητα από ειδικές για το σκοπό αυτόν ημερίδες προπονήσης, είναι ανενημέρωτος στην Ιστορική Τεκμηρίωση, έχει ανάρμοστη συμπεριφορά ή δεν επιτελεί το έργο για το οποίο επελέγη με τον ορθότερο τρόπο, ή δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όπως εξάλλου πρέπει να είναι όλοι οι προπονητές, τότε παύεται από τη θέση του, με απόφαση του Δ.Σ. και κοινοποίηση προς τη Γ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.


ΙΔ. Το πρακτικό των εξετάσεων που θα αναφέρει τα τυχόν προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια, ή απόρριψη για κάποιον εξεταζόμενο, μαζί με τα λευκώματα των εξεταζομένων πρέπει να παραδίδονται υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής στον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α. σε διάστημα ενός μήνα από την λήξη των εξετάσεων.


α) Τα λευκώματα των εξεταζομένων για Δ’, Γ΄ και Β΄ Τάξη πρέπει να αποστέλλονται από τον εξεταστή στην Τ.Ε. σε εύλογο χρονικό διάστημα.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνεί κάποιος από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους με την προαγωγή, αυτό θα καταγράφεται στα πρακτικά των εξετάσεων. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν σύμφωνη απόφαση από όλους τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις.


ΙΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί εξεταζόμενος, θα πρέπει να καθοριστεί η ημέρα των επανεξετάσεών του με τη λήξη των εξεταστικής διαδικασίας, ώστε αυτός να έχει το χρόνο και την ψυχική δύναμη να επανέλθει.


ΙΣΤ. Τα πτυχία πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία των εξετάσεων, τον αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., του Προέδρου της Τ.Ε. και του υπεύθυνου της Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Εάν απουσιάζει κάποια από τις παραπάνω υπογραφές, θα πρέπει να αιτιολογείται εγγράφως ο λόγος απουσίας. Εάν δεν συμφωνούν οι παραπάνω και υπάρξει πρόβλημα, τότε το θέμα θα συζητείται από την Τ.Ε. μέχρι τελικής αποφάσης ή θα παραπέμπεται σε επόμενη ημερομηνία, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο ΚΘ του παρόντος.


ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


Α. Η αξιολόγηση των σωματείων ολοκληρώνεται κατά αγωνιστική διαβάθμιση, ώστε από τις βαθμολογίες να είναι ευδιάκριτο ποια σωματεία υπηρετούν ουσιαστικά τον αθλητισμό (υποδομή, βάθος ενεργειών και αποτελέσματος), ποια εφαρμόζουν κατ΄ αποκλειστικότητα τον πρωταθλητισμό και ποια έχουν μακροχρονίες προοπτικές πρωταθλητισμού, ώστε αναλόγως η Ε.Ο.Π.Α. να επιβραβεύει, όταν πρόκειται να ανταποκριθεί στη δραστηριότητα των σωματείων, με οποιονδήποτε τρόπο.


Β. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να υπάρχει Πίνακας Μεταλλίων και Βαθμολογίας.


Γ. Κάθε σύλλογος θα λαμβάνει ένα (1) βαθμό για κάθε συμμετοχή αθλητή του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μέχρι τους πρώτους πενήντα αθλητές, και επιπλέον δέκα (10) βαθμούς για άνω των πενήντα και ανεξάρτητα από τις συμμετοχές. Οι συμμετοχές αυτές θα είναι από τους διακριθέντες αθλητές με νίκες και λόγω των νικών αυτών χορηγήθηκαν βαθμοί νίκης στο σωματείο τους.


Δ. Κάθε αθλητής θα λαμβάνει ένα (1) βαθμό για κάθε νίκη την οποία πετυχαίνει.


α) Η 1η Θέση θα βαθμολογείται με επτά (7) βαθμούς.

β) Η 2η Θέση θα βαθμολογείται με έξι (6)βαθμούς.

γ) Η 3η και 4η θέση θα βαθμολογούνται με πέντε (5) και τέσσερις (4) βαθμούς αντίστοιχα.

δ) Για τα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η 6η και 7η θέση θα βαθμολογούνται με τρεις (3) βαθμούς.

ε) Για τα Παγκόσμια πρωταθλήματα, η 6η και 7η θέση θα βαθμολογούνται με δύο (2) βαθμούς.


Ε. Τη 3η θέση καταλαμβάνει αθλητής ο οποίος ανακηρύσσεται νικητής έπειτα από αγώνα μεταξύ των δύο τελευταίων από τους τέσσερις των προημιτελικών της Σειράς. Με αγώνες κατατάσσονται επίσης και οι νικητές της 5ης,6ης,7ης και 8ης θέσης.


ΣΤ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.


α) Όσα αναφέρονται στο παρόν εφαρμόζονται μόνο και εφόσον υπάρχουν πλήρη Φύλλα Αγώνων, σε όλες τις Σειρές Ηλικιών και Κιλών. Διαφορετικά, προσμετράται η κατάκτηση των μεταλλίων και η αριθμητική συμμετοχή. Πάντως, στις τριάντα δύο (32) συμμετοχές ισχύουν τα εξής:β) Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ισοψηφία κατά την τελική βαθμολογία των μεταλλίων, τότε και εφόσον δεν εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο (Η), θα υπάρχει κατάταξη αυτών, ώστε να είναι πλέον αντικειμενική η τοποθέτηση της βαθμολογικής σειράς των συμμετεχόντων σωματείων. Για παράδειγμα, ένα σωματείο Α, με δύο πρώτες θέσεις λαμβάνει δεκατέσσερις (14) βαθμούς ενώ, την ίδια στιγμή, ένα άλλο σωματείο Β λαμβάνει του ιδίους βαθμούς από μία δεύτερη θέση και πέντε τρίτες θέσεις {τέσσερις (4) και δέκα (10) αντίστοιχα}. Παρά το γεγονός ότι το σωματείο Β έχει τους ίδιους βαθμούς και περισσότερα μετάλλια, δεν κατατάσσεται σε μεγαλύτερη θέση από το σωματείο Α, το οποίο κατέχει τα χρυσά μετάλλια, διότι αυτά αποδεικνύουν καλύτερη αγωνιστική προοπτική, ποιότητα, ανάπτυξη και εν γένει λειτουργία του προπονητή και του προγράμματος το οποίο ακολούθησε. Η ίδια κατάταξη ισχύει και για την απόκτηση των λοιπών μεταλλίων. Σε περίπτωση συνεχούς ισοπαλίας, οι ισοψηφήσαντες θα κατατάσσονται ανάλογα με την αριθμητική συμμετοχή των αθλητών τους.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει και πάλι ισοψηφία, και εφόσον δεν εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο (Η), τότε θα λαμβάνεται υπόψη, και με αυτή τη σειρά, η αριθμητική συμμετοχή αθλητών του συμμετέχοντος σωματείου με τους οποίους κατέκτησε τη βαθμολογία του, ο βαθμός Συντελεστή Ποιότητας, η τοποθεσία στην οποία λειτουργεί το σωματείο που συμμετέχει (π.χ., παραμεθόριος, χιλιομετρική απόσταση από το μητροπολιτικό κέντρο κ.λπ.).


ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.


Α. Ο Συντελεστής Ποιότητας είναι ένας αριθμός ο οποίος προκύπτει από το πηλίκο της συνολικής βαθμολογίας μεταλλίων-νικών ενός σωματείου/προπονητή διά του αριθμού των αθλητών, με τους οποίους επιτεύχθηκε αυτή η συγκέντρωση βαθμών.

Β. Τον μεγαλύτερο Συντελεστή Ποιότητας λαμβάνει εκείνος ο σύλλογος/προπονητής ο οποίος θα κατορθώσει όλοι οι αθλητές του να κατακτήσουν την πρώτη θέση, καθένας στη Σειρά που ανήκει.

Γ. Όσο θα προκύπτουν αθλητές οι οποίοι δεν θα κατακτούν την πρώτη θέση, αυτόματα ο Συντελεστής Ποιότητας του συγκεκριμένου σωματείου/προπονητού θα ελαττώνεται. Κατά συνέπεια, ο Συντελεστής Ποιότητος εκφράζει τον μέσο όρο του αγωνιστικού επιπέδου του σωματείου/προπονητού.

Δ. Ο Συντελεστής Ποιότητος θα υπολογίζεται στο Σύνολο, όλα τα αγωνίσματα και ό,τι αυτά περιλαμβάνουν, και κατά κατηγορίες, υποδομή, πλάτος, ανάπτυξη, πρωταθλητισμός.


Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.


α) Ο τρόπος κλήρωσης των αθλητών πραγματοποιείται μέσα σε κληρωτίδες, με χρήση χαρτιδίων ή σφαιριδίων στα οποία αναγράφονται, σε αναλογία προς τους συμμετέχοντες:


Βασική προοπτική της κλήρωσης είναι η λειτουργία των Φύλλων Αγώνων ανά αγωνιστική τετράδα.

β) Στην κληρωτίδα εισάγονται οι μονοί αριθμοί, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών της Σειράς Κιλών-Ηλικίας, και οι λέξεις «Ζυγός», ανάλογα με τον αριθμό των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

γ) Στην αρχή, οι αθλητές επιλέγουν τους μονούς αριθμούς και τις λέξεις «Ζυγός». Ο μονός αριθμός είναι αυτός ο οποίος αναλογεί στο Φύλλο Αγώνος, στην ίδια θέση της επιλογής τους. Οι επιλαχόντες των μονών αριθμών εγγράφονται στην ακριβή θέση την οποία επέλεξαν. Οι επιλαχόντες των λέξεων «Ζυγός» θα επιλέξουν και πάλι, από τους εναπομείναντες «Ζυγούς» αριθμούς, τη θέση στην οποία θα καταταγούν, ώστε να παλέψουν με αντιπάλους τους επιλεχθέντες στους μονούς αριθμούς-θέσεις.

δ) Την κλήρωση των αγώνων επιβλέπει, και προΐσταται αυτής, ο Πρόεδρος της Τ.Ε. της Ε.Ο.Π.Α. ή σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρός της. Το παρόν τροποποιείται μόνο με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο θα ορίζει ποιος θα είναι αρμόδιος και επιβλέπων την ώρα της κλήρωσης, καθώς και τα καθήκοντα του.


ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.


Α. Η Ε.Ο.Π.Α., σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α. και το Ε.Α.Κ.Ε.Τ., διοργανώνει Σχολές Προπονητών, κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά αθλητική νομοθεσία, οι οποίες δημιουργούνται για την απόκτηση του Διπλώματος προπονητή του Παγκρατίου Αθλήματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις αναφερόμενες Σχολές Προπονητών:


α) Για την απόκτηση Διπλώματος Προπονητή Γ΄ Επιπέδου, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το Πτυχίο του Παγκρατιαστή Γ΄ και να έχει γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον Γυμνασίου νέου τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής. Εξαίρεση αποτελούν όσοι ανήκουν σε ειδικές ομάδες προπονητών ή ατόμων τα οποία δεν έχουν το παραπάνω αποδεικτικό γνώσεων και για τους οποίους πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τα προσόντα τους, σε συνεργασία με τα μέλη της Ε.Ο.Π.Α. που ανήκουν στη Διοίκηση της Σχολής Προπονητών.

β) Να έχει συμπληρωμένη ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

γ) Να έχει λευκό ποινικό μητρώο, με ό,τι ορίζεται από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

δ) Να έχει βεβαίωση από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τη συμμετοχή του στις ημερίδες προπονητών ή σε αγώνες ή σε ό,τι άλλο μπορεί να βεβαιώσει την ενεργητική του συμμετοχή ή την ταυτότητά ως προπονητή.

ε) Να έχει βεβαίωση από αθλητικό σωματείο, ότι διαθέτει εμπειρία προπονητή ή βοηθού προπονητή τουλάχιστον για δύο χρόνια.

στ) Ό,τι άλλο μπορεί να απαιτηθεί από την Τεχνική Επιτροπή.

ζ) Να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο, που θα ορίζεται έπειτα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α. ή άλλων εμπλεκομένων προσώπων προς το Δ.Σ., το οποίο με τη σειρά του θα εγκρίνει ή θα τροποποιήσει το ποσό και θα κυμαίνεται για κάθε σχολή προπονητών.

η) Να καταθέσει τα απαιτούμενα από τη Διοίκηση της Σχολής.


Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.


α) Για την απόκτηση Διπλώματος Προπονητή Β΄ Επιπέδου, απαιτείται ο υποψήφιος:Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.


α) Για την απόκτηση Διπλώματος Προπονητή Α΄ Επιπέδου, απαιτείται ο υποψήφιος:Δ. Οι αλλαγές στα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα των παραγράφων Α, Β και Γ, σχετικά με τη συμμετοχή στα Σχολεία Προπονητών της Γ.Γ.Α., ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και ορίζονται με απόφασή του πλήρως αιτιολογημένη.


Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.


α) Για την συμμετοχή αλλοδαπών, στα Σχολεία Προπονητών της Γ.Γ.Α. για απόκτηση Πτυχίου Προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος, ορίζονται ως βάση τα ακόλουθα:στ) Από το επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ο.Π.Α. ορίζεται ο Διευθυντής της Σχολής Προπονητών. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα υπόλοιπα αναλογούντα μέλη της Επιτροπής Διοικήσης της Σχολής από την Ε.Ο.Π.Α.

ζ) Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Ε.Ο.Π.Α. συνεργάζεται και αναπληρώνει τον εκάστοτε Διευθυντή της Σχολής ως Διευθυντής Β΄ αυτής, για την υλοποίηση των Σχολών Προπονητών. Σε περίπτωση κωλύματος ή αντικατάστασής του, στη θέση του ορίζεται ο προϊστάμενος των γραφείων της Ε.Ο.Π.Α.

η) Μέλος στην Επιτροπή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. για την ισοτιμία των αναγνωρισμένων Διπλωμάτων Παγκρατίου Εξωτερικού ορίζεται ο Επιστημονικός Συνεργάτης, με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο της Τ.Ε.


ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.


Α. Το έργο της Ε.Ο.Π.Α. υποβοηθείται από επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στα αντίστοιχα για κάθε επιτροπή άρθρα του Αθλητικού Νόμου, του καταστατικού και του παρόντος Κ.Ε.Λ., καθώς και των Κανονισμών Λειτουργιών των Επιτροπών.


Β. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εν ενεργεία αθλητών σε επιτροπή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προπονητών, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ως αθλητών. Εννοείται ότι κάθε Προπονητής Α.Σ. μέλους της Ε.Ο.Π.Α., εφόσον προσφέρει τις υπηρεσίες του με οποιονδήποτε τρόπο προς αυτό, υπογράφει και τα Λευκώματα Συμμετοχής των αθλητών του σωματείου του. Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί να συμμετέχει ως αθλητής και να αγωνίζεται ταυτόχρονα, εφόσον υφίσταται θέμα πιστοποίησης της ικανότητάς του να αγωνιστεί από κάποιον άλλο.


Γ. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές ή ομάδες εργασίας για συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα, με συγκεκριμένες επίσης αρμοδιότητες και ημερομηνία λήξης.


Δ. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει σε μία επιτροπή τα καθήκοντα δύο ή περισσοτέρων ή να αναλάβει μόνο του τη μελέτη και επεξεργασία θέματος ή να το αναθέσει σε αρμόδιο φυσικό πρόσωπο της επιλογής της, το οποίο να υπάγεται στην αρμοδιότητα της επιτροπής, αν κρίνει ότι λειτουργικώς θα προχωρήσει με τον τρόπο αυτό ταχύτερα το έργο του.


Ε. Τους προέδρους των επιτροπών ορίζει το Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του προέδρου της επιτροπής. Μέλος της επιτροπής απαλλάσσεται των καθηκόντων του με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.


ΣΤ. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενός θέματος, αυτό αναβάλλεται για την επομένη συνεδρίαση της Επιτροπής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια αναβολής του θέματος, τότε πλειοψηφεί η πρόταση με την οποία συντάχθηκε ο προεδρεύων.


Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.


α) Η επιτροπή είναι επταμελής (7). Ο Πρόεδρος ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

β) Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ.:γ) Έγκριση της Τεχνικής ή Τοπικής επιτροπής απαιτείται και για τους εσωτερικούς αγώνες σωματείων.

δ) Κάθε φορέας της Ε.Ο.Π.Α. ο οποίος επιθυμεί τη διοργάνωση αγωνιστικής συναντήσης με σωματεία και φορείς του εξωτερικού, εκτός της άδειας διεξαγωγής η οποία απαιτείται, πρέπει να διαθέτει έγγραφη συγκατάθεση και έγκριση της Γ.Γ.Α.

ε) Τοπικές επιτροπές, σωματεία και διάφοροι φορείς οι οποίοι επιθυμούν να οργανώσουν αγώνες υποβάλλουν έγγραφη αίτηση το προηγούμενο έτος, ώστε να ενταχθούν αυτοί στο επίσημο πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.Α. που κατατίθεται στη Γ.Γ.Α. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, αυτή θα κοινοποιείται επίσημα το επόμενο έτος, με την αποστολή της προκηρύξης προς τα σωματεία. Η συμπλήρωση και αποστολή Λευκωμάτων Συμμετοχής μετά την παραλαβή της προκήρυξης αποτελεί αυτόματη αποδοχή των αλλαγών.

στ) Η Τεχνική Επιτροπή, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του Παγκρατίου Αθλήματος και για όποιες αλλαγές προτείνει, εάν αυτές εμπίπτουν στην ταυτότητα του αθλήματος, πρέπει να έχουν την έγκριση της Ιστορικής Τεκμηρίωσης.

ζ) Τις προτάσεις για την απαγόρευση ή μη συμμετοχής σε σωματεία, αθλητές κ.ά. σε αγώνες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στους τεχνικούς κανόνες, στις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και στους σκοπούς της Ε.Ο.Π.Α.

η) Η επιτροπή έχει την ευθύνη και αποφασίζει τελεσίδικα για ό,τι αφορά:θ) Έλεγχο της εφαρμογής των Τεχνικών Κανόνων ως προς τους όρους διεξαγωγής των αγώνων.

ι) Έλεγχο της νομιμότητας διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, σχεδίων και Ε.Τ.Υ.Α.

ια) Έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

ιβ) Η επιτροπή έχει την ευθύνη και για:Η. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.


α) Η Ε.Ο.Π.Α. θα δημιουργήσει Πολιτιστική Επιτροπή Φίλων Παγκρατίου Αθλήματος (Π.Ε.Φ.Π.Α.) με το όνομα «Η ΦΙΛΙΑ», η οποία μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, διαλέξεις, χοροεσπερίδες, εκδρομές κ.λπ., θα ενισχύει και θα προβάλλει το έργο της Ε.Ο.Π.Α., του Δ.Σ. της και το Παγκράτιον Άθλημα.

β) Η Π.Ε.Φ.Π.Α. θα τηρεί Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Εγγραφής Σχολίων, καθώς επίσης και Βιβλίο Μητρώου Φίλων Παγκρατίου Αθλήματος.

γ) Η Επιτροπή θα αποτελείται από Πρόεδρο και Γραμματέα, τους οποίους θα ορίσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., ενώ επικουρικά θα συνδράμουν Σύμβουλοι απεριορίστου αριθμού.


Θ. ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ.


α) Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ελλανοδικών (Κ.Ε.Ε.) ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Η ελλανοδικία αποτελεί αναπόσταστο τμήμα του Ιστορικά Τεκμηριωμένου Παγκρατίου Αθλήματος και της ανανέωσής του, σύμφωνα με τα σύγχρονα αθλητικά και κοινωνικά δεδομένα. Είναι υποχρέωση των ελλανοδικών να τηρούν το Κανονισμό Λειτουργίας της Ελλανοδικίας, καθώς αυτός υφίστανται από τρεις τουλάχιστον χιλιετίες και αποτελεί το μόνο μέσο με το οποίο το Παγκράτιον Άθλημα αποκτά αγωνιστική ταυτότητα. Οι κρίσεις των ελλανοδικών είναι αμετάκλητες.

β) Οι ελλανοδίκες του Παγκρατίου Αθλήματος είναι άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εκάστοτε οριζόμενο, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., κύκλο ημερίδων προπονήσεων ελλανοδικίας και κατέχουν πτυχίο ελλανοδίκη.

γ) Η Κ.Ε.Ε. και η Επιτροπή Εφέσεως Ελλανοδικών (Ε.Ε.Ε.) στελεχώνονται από τα μη εν ενεργεία μέλη του Συνδέσμου Ελλανοδικών με ό,τι ορίζεται από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

δ) Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. είναι τρία (3) και σε αυτά προστίθενται για τη στελέχωση της επιτροπής μέχρι δύο (2) ακόμη άτομα, τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό, την εκτέλεση και διεκπεραίωση όλων των βαθμίδων εξετάσεων της ελλανοδικίας, καθορίζει την ύλη των εξετάσεων και έχει την πλήρη ευθύνη των εξετάσεων και των προγραμμάτων τους. Αποφασίζει για την τελική κρίση των εξεταζομένων και υπογράφει τα ανάλογα έγγραφα των εξετάσεων. Εκτός των μελών της Κ.Ε.Ε. που αναφέρονται, υπάρχουν δύο επιπλέον αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία της Κ.Ε.Ε. είναι τριετής.

ε) Η Κ.Ε.Ε. ασκεί αρμοδιότητες της Επιτροπής Ορισμού Ελλανοδικών (Ε.Ο.Ε.). Στα καθήκοντά της συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι αρμοδιότητες της Πειθαρχικής Επιτροπής Ελλανοδικών Π.Ε.Ε.. Είναι δυνατόν μέλη της Κ.Ε.Ε. να συμμετέχουν στις αναφερόμενες επιτροπές.

στ) Η Κ.Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να διορίζει Καθηγητές Ελλανοδικίας, με εξειδίκευση στα αγωνίσματα του Παγκρατίου Αθλήματος, οι οποίοι εκπαιδεύουν στις πάσης φύσεως ημερίδες αγώνων ή προπονήσεων της Ε.Ο.Π.Α.

ζ) Η Κ.Ε.Ε. συνεργάζεται με την Ε.Ο.Π.Α. για θέματα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ελλανοδικίας του Παγκρατίου Αθλήματος, καθώς και τη διοργάνωση των περιφερειακών ημερίδων.

η) Η Κ.Ε.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:η) Η Ε.Ο.Ε. ενημερώνει γραπτώς την Ε.Ο.Π.Α. για τον ορισμό των ελλανοδικών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των αγώνων κάθε φορά. Για τις επίσημες, εγκεκριμένες από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., ημερίδες αγώνων ή προπονήσεων σε διασυλλογικό ή άλλο επίπεδο, το οποίο θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., ορίζονται ελλανοδίκες οι οποίοι θα προτείνονται από την κατά τόπους Τ.Ε.Π.Α., η οποία με τη σειρά της οφείλει να ενημερώσει πρωτίστως για αυτούς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι ελλανοδίκες, και προκειμένου να συνεχιστεί η εξάπλωση του Παγκρατίου Αθλήματος σε περιοχές όπου η ανάπτυξη είναι δύσκολη ή ανύπαρκτη ή στην έναρξή της, προτείνεται να χρησιμοποιούνται ελλανοδίκες από όμορες Τ.Ε.Π.Α. ή μη εν ενεργεία προπονητές του Παγκρατίου Αθλήματος ή ακόμη και μη εν ενεργεία αθλητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει ή συμμετάσχει σε ημερίδες Ελλανοδικίας.

θ) Όποιες διαμαρτυρίες εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων σχετικά με την ελλανοδικία ή τους ελλανοδίκες θα απευθύνονται προς την Επιτροπή Αγώνων, η οποία με τη σειρά της θα αποστέλλει αντίγραφο προς την Π.Ε.Ε. μετά τη λήξη των αγώνων. Η Π.Ε.Ε. θα εξετάζει το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, και θα εισηγείται περί αυτών στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

ι) Η Π.Ε.Ε. ενεργοποιείται αυτεπάγγελτα ή έπειτα από προσφυγή ελλανοδικών οι οποίοι επικαλούνται έννομο συμφέρον με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους Πειθαρχικούς Κανόνες της Ε.Ο.Π.Α.

ια) Στις Τ.Ε.Π.Α. λειτουργούν τριμελή όργανα ελλανοδικίας, τα οποία ορίζονται από την Τ.Ε.Π.Α. και έχουν διετή διάρκεια θητείας.

ιβ) Η αποζημίωση (ύψος και τρόπος) και τα έξοδα μετακινήσεων των ελλανοδικών και των βοηθητικών οργάνων (γραμματείς κ.λπ.) αποφασίζονται από το Δ.Σ. με γνώμη της Κ.Ε.Ε. πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.


Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ


α) Σε κάθε παλαίστρα του Παγκρατίου ΑΘλήματος πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω άτομα ως προσωπικό περάτωσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ημέρας:


  1. Γραμματέας των Φύλλων Αγώνων.

  2. Χρονομέτρης αγώνων.

  3. Εκφωνητής αποτελεσμάτων.

  4. Φροντιστές λευκωμάτων αθλητών.


β) Το προσωπικό των παλαιστρών θα είναι ενδεδυμένο σύμφωνα με ότι προβλέπει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

γ) Το προσωπικό των παλαιστρών ανήκει οργανικά στην Κ.Ε.Ε.

δ) Είναι δυνατόν ελλανοδίκες να εκτελούν και χρέη του προσωπικού παλαιστρών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων των φροντιστών.


Αρμοδιότητες γραμματέα παλαίστρας


α) Οι γραμματείς παλαιστρών είναι αρμόδιοι για την τήρηση των Φύλλων Αγώνων ως σημειωτές. Καταγράφουν τα αποτελέσματα των αγώνων στο επίσημο Φύλλο Αγώνα, ενώ παραδίδουν στον εκφωνητή αντίγραφο, σύμφωνα με το οποίο θα καλούνται οι συμμετέχοντες αθλητές.

β) Οι γραμματείς παλαιστρών καθοδηγούνται από την Κεντρική Γραμματεία Παλαιστρών.

γ) Το γραμματέα βοηθούν ο χρονομέτρης και ο εκφωνητής της παλαίστρας.

δ) Ο γραμματέας κάθεται στο κέντρο του γραφείου της Γραμματείας.

ε) Ο γραμματέας παλαίστρας είναι υπεύθυνος αυτής και αναθέτει αρμοδιότητες προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι οποίοι κάθονται μαζί του.


Αρμοδιότητες χρονομέτρη παλαίστρας


α) Ο χρονομέτρης παλαίστρας τηρεί το χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή των αγώνων.

β) Ο χρονομέτρης παλαίστρας έχει μπροστά του δύο χρονόμετρα. Το ένα από αυτά τηρεί τον συνολικό προβλεπόμενο χρόνο του αγώνα, ενώ το άλλο το χρόνο του ελλανοδίκη παλαίστρας κατά τη στιγμή της «Συγκράτησης» ή κατόπιν άλλου αιτήματος του Ελλανοδίκη Παλαίστρας.

γ) Ο χρονομέτρης κάθεται δεξιά του γραμματέα παλαίστρας.


Αρμοδιότητες εκφωνητή παλαίστρας


α) Ο εκφωνητής παλαίστρας εκφωνεί τη βαθμολογία των Ελλανοδικών Περιφέρειας, όποτε αυτοί ανασηκώνουν τις ενδείξεις ή εμφανίζονται σε ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων.

β) Ο εκφωνητής κάθεται αριστερά του γραμματέα παλαίστρας και πέρα από τους βαθμούς που εκφωνεί, ανακοινώνει επίσης και το νικητή ή τους νικητές του αγώνα.

γ) Ο εκφωνητής, εάν του αναθέσει αρμοδιότητες ο γραμματέας παλαίστρας, καθοδηγεί τους φροντιστές για την ταξινόμηση των αθλητών ή ομάδων στην περίμετρο της παλαίστρας κατά θέση (Λευκός – Κυανούς).


Αρμοδιότητες φροντιστών παλαιστρών


α) Οι φροντιστές των παλαιστρών είναι τουλάχιστον δύο σε κάθε παλαίστρα.

β) Οι φροντιστές κάθονται ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά του τραπεζιού της γραμματείας παλαίστρας.

γ) Οι φροντιστές συνεργάζονται μεταξύ τους ή λαμβάνουν οδηγίες από το γραμματέα παλαίστρας για τις αρμοδιότητές τους κατά τη διάρκεια των αγώνων.

δ) Γενικότερα, οι φροντιστές έχουν την αρμοδιότητα να καλούν, μετά την πρώτη κλήση του εκφωνητή παλαίστρας, τους αθλητές που πρόκειται να αγωνιστούν.

ε) Έχουν την υποχρέωση να ταξινομούν τους αθλητές ή τις ομάδες κατά θέση (Λευκός – Κυανούς), μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες του γραμματέα παλαίστρας ή του εκφωνητή, εάν αυτός έχει αναλάβει τα συγκεκριμένα καθήκοντα από το γραμματέα παλαίστρας.

στ) Οι φροντιστές έχουν την ευθύνη για κάθε θέμα το οποίο θα προκύπτει πριν, κατά ή μετά το τέλος των αγώνων της Παλαίστρας.

ζ) Καλύπτουν οποιεσδήποτε ανάγκες τις γραμματείας παλαιστρών (π.χ., γραφική ύλη κ.λ.π.).

η) Οι φροντιστές έχουν την ευθύνη να τηρούν τη γραμματεία παλαιστρών καθαρή από κάθε είδους ξένα αντικείμενα (π.χ., φορητά τηλέφωνα, τροφές κ.λπ.) τα οποία εμποδίζουν τη γενικότερη λειτουργία της γραμματείας. Είναι υπεύθυνοι να απομακρύνουν κάθε άτομο το οποίο δεν έχει σχέση με τη γραμματεία.

θ) Οποιοσδήποτε, με επιφύλαξη των προβλεπομένων στο Τρίτο Κεφ. Άρθρο (ΙΓ) παρ. (η), επιθυμεί να μιλήσει ή να πληροφορηθεί για κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο ή τον αθλητή του, με τον γραμματέα ή άλλο μέλος της γραμματείας παλαίστρας, απαγορεύεται αυστηρά να πλησιάζει το γραφείο της γραμματείας. Οι όποιες πληροφορίες θα παρέχονται μόνο μέσω του φροντιστή παλαίστρας, ως καθ’ ύλην αρμόδιου.


ΙΑ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.


α) Η Επιτροπή είναι τριμελής. Πρόεδρός της είναι μέλος το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. τα ακόλουθα:ΙΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.


α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιστορικής Έρευνας (ΕΠ.ΙΣ.Ε.) ορίζεται από το Δ.Σ.της Ε.Ο.Π.Α. Η ΕΠ.ΙΣ.Ε. είναι το όργανο το οποίο καθορίζει το Παγκράτιον Άθλημα, ως μορφή αγωνιστικής και αθλητικής δραστηριότητας, συνέχειας του αρχαίου Ολυμπιακού αγωνίσματος, με ότι επιβάλλει η σύγχρονη αθλητική δεοντολογία και κοινωνική πραγματικότητα.

β) Η ΕΠ.ΙΣ.Ε. αποτελείται από όσα άτομα καθορίσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., τα οποία καλό θα είναι να αποτελούνται από γνώστες της Ιστορίας του Αθλητισμού.

γ) Η επιτροπή διοικείται από δύο άτομα, λόγω της φύσης και της θέσης της, από τα οποία το ένα προεδρεύει και το άλλο έχει τα καθήκοντα του γραμματέα.

δ) Στα καθήκοντα της ΕΠ.ΙΣ.Ε. περιλαμβάνονται:ε) Οι προτάσεις της ΕΠ.ΙΣ.Ε. δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση από τις εμπλεκόμενες Επιτροπές, παρά μόνο από το Δ.Σ., το οποίο σε περίπτωση αμφιβολίας καλεί τα αρμόδια μέλη της επιτροπής για πληροφόρηση, κρίση και απόφαση σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει.


ΙΓ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ε.Ο.Π.Α.


α) Οι φροντιστές της Ε.Ο.Π.Α. είναι άτομα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη και όπου αυτοί ορίζονται, κατά περίπτωση, με κατανομή αρμοδιοτήτων από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Επιστημονικό Συνεργάτη της Ε.Ο.Π.Α.

β) Οι φροντιστές είναι αρμόδιοι για την τοποθέτηση των παλαιστρών της Ε.Ο.Π.Α., των υλικών των γραμματειών παλαιστρών, του φαρμακείου και του χώρου του ιατρού αγώνων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ζητήματος, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

γ) Οι φροντιστές έχουν επίσης ως αρμοδιότητες την πρόσκληση και εκφώνηση των νικητών των διαφόρων αγώνων και την ταξινόμηση των αθλητών για τις απονομές.

δ) Η ενδυμασία των φροντιστών της Ε.Ο.Π.Α. καθορίζεται από το Δ.Σ.


ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΜΕΛΗ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ. ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.


Α. ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


α) Κάθε αθλητής ή σωματείο το οποίο επιθυμεί να λάβει μέρος σε αγώνες του εξωτερικού πρέπει να έχει την έγκριση της Ε.Ο.Π.Α. και της Γ.Γ.Α. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άτομο το οποίο εμπλέκεται σε αγώνες και κλήθηκε από την Περιφερειακή, την Ηπειρωτική ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία να συμμετάσχει.


β) Οι παραπάνω συμμετέχοντες σε διεθνείς δραστηριότητες καλούνται, μετά την επιστροφή τους και σε διάστημα είκοσι (20) ημερών, να καταθέσουν εγγράφως την έκθεσή τους και τον οικονομικό απολογισμό.


Β. ΜΕΛΗ Ε.Ο.Π.Α.


α) Στη δύναμη της Ε.Ο.Π.Α. εγγράφονται ως μέλη αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν το Παγκράτιον Άθλημα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της.

β) Για να εγγραφεί σωματείο στη δύναμη της Ε.Ο.Π.Α., πρέπει να έχει στη διάθεσή του αγωνιστικό χώρο με διαστάσεις οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής της Παρασκευαστικής και Κατασκευαστικής του Παγκρατίου Αθλήματος και όπως αυτά καθορίζονται από την Ιστορική Τεκμηρίωση και τους στοιχειώδεις, βοηθητικούς προβλεπόμενους χώρους για τους αθλητές του.

γ) Ως ελάχιστες διαστάσεις αγωνιστικού χώρου ορίζονται: πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα, δίχως στήλες ή άλλα φυσικά εμπόδια, με ελάχιστο ύψος αυτό των τριών μέτρων.

δ) Η ύπαρξη τουλάχιστον δύο κατεονιστήρων (ντους).

ε) Σε περίπτωση χρήσης Δημοτικού ή Εθνικού χώρου ή οποιασδήποτε άλλης εγκαταστάσης η οποία παραχωρείται από τρίτους, απαιτείται έγγραφη παραχώρηση τουλάχιστον για δύο έτη, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους χώρους από την παρούσα παράγραφο και την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

στ). Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π.Α., ή εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο ή εκπρόσωπος, έχει την υποχρέωση να βεβαιώσει ενυπόγραφα, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, τον έλεγχο και την εγκυρότητα του χώρου.

ζ) Η βεβαίωση από τον ελεγκτή της παραγράφου (στ) αποτελεί πιστοποιητικό για τη συζήτηση στο Δ.Σ. της αίτησης εγγραφής του σωματείου.

η) Μόνο στην Ε.Ο.Π.Α. τηρείται Βιβλίο Μητρώου των σωματείων-μελών.


Γ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Π.Α.


α) Για την πληρέστερη προστασία του Παγκρατίου Αθλήματος και του πολιτιστικού φορτίου το οποίο αυτό μεταφέρει, η Ε.Ο.Π.Α. δημιουργεί τον Σύνδεσμο Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος.

β) Για να εγγραφεί ως μέλος στον Σύνδεσμο Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος ένας προπονητής πρέπει να προσκομίσει:γ) Κάθε μέλος του Συνδέσμου Προπονητών πρέπει να παρακολουθεί υποχρεωτικά τις ημερίδες αγώνων και προπονήσεων που διοργανώνει η Ε.Ο.Π.Α. Η παραβίαση της παραγράφου αυτής επιβάλλει την ποινή της διαγραφής από το Μητρώο Μελών του Συνδέσμου Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος.

δ) Προπονητής για τον οποίο υφίστανται δυσμενείς αναφορές ή με λόγο και πράξεις παραβιάζει τους κανόνες της Ε.Ο.Π.Α., θέτοντας σε κίνδυνο τους αθλητές του ή το άθλημα και την Ε.Ο.Π.Α., ή προσβάλλει το κύρος της διοίκησης και των λοιπών οργάνων της Ε.Ο.Π.Α., διαγράφεται από τον Σύνδεσμο.

ε) Σε περίπτωση διαγραφής ή αποβολής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο προπονητής δεν έχει δικαίωμα υπογραφής των Λευκωμάτων Συμμετοχής σε αθλητικό σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Π.Α.

στ) Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. περιλαμβάνεται και η κοινοποίηση της παραπάνω διαγραφής προς τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού υπουργό, προκειμένου να ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του διαγραφέντος προπονητή για το Παγκράτιον Άθλημα.

ζ) Εάν υφίσταται έλλειψη προπονητών διπλωματούχων της Γ.Γ.Α., ο Σύνδεσμος μπορεί να αναγνωρίσει ως μέλη του προπονητές Παγκρατίου Αθλήματος οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχο πτυχίο από την Π.Ο.Π.Α.

η) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συνδέσμου Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος και Γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Π.Α. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής.

θ) Οι προπονητές του Παγκρατίου Αθλήματος αποτελούν την κυρίαρχη εικόνα προβολής του Παγκρατίου Αθλήματος. Για το λόγο αυτόν, υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με τον ανάλογο τρόπο στις όποιες αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ε.Ο.Π.Α., να μην φωνάζουν και να μην διαμαρτύρονται, να καθοδηγούν τους αθλητές τους με κόσμιο τρόπο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., να μην εισέρχονται εντός του αγωνιστικού χώρου χωρίς λόγο και γενικότερα, να τηρούν το φίλαθλο πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος κατοπτρίζεται στο Παγκράτιον Άθλημα και την Ε.Ο.Π.Α.


Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ Ε.Ο.Π.Α.


α) Στον Σύνδεσμο Ελλανοδικών εγγράφονται ως μέλη οι:β) Πτυχία ή διπλώματα αλλοδαπής δεν είναι δεκτά από την Ε.Ο.Π.Α. Οι κάτοχοι παρόμοιων εγγράφων θα κατατάσσονται στην ανάλογη βαθμίδα έπειτα από εξετάσεις από την Κ.Ε.Ε.

γ) Για την ένταξη σε κάθε βαθμίδα ελλανοδικών απαιτείται:


Για τους Ελλανοδίκες Δ΄:


Για τους Ελλανοδίκες Γ΄:


Για τους Ελλανοδίκες Β΄:


Για τους Ελλανοδίκες Α΄:


Διεθνής Ελλανοδίκης:


δ) Η συμμετοχή στις επίσημες ημερίδες αγώνων και προπονήσεων των ελλανοδικών προσμετρώνται ως επίσημες συμμετοχές.

ε) Για τη συμμετοχή στους οικείους πίνακες και την αξιολόγηση, οι υποψήφιοι ελλανοδίκες απαιτείται να έχουν υποβάλλει:

ε) Τα δικαιώματα των ελλανοδικών ανά βαθμίδα είναι τα ακόλουθα:


Για τον Ελλανοδίκη Δ΄:


Για τον Ελλανοδίκη Γ΄:


Για τον Ελλανοδίκη Β΄:


Για τον Ελλανοδίκη Α΄:


στ) Η εμφάνιση των ελλανοδικών καθορίζεται από:ζ) Για τις γυναίκες ελλανοδίκες απαιτείται:


η) Οποιεσδήποτε δυσμενείς αναφορές σχετικές με τη συμπεριφορά ή απόδοση ελλανοδίκη από μέλη της Κ.Ε.Ε. μπορεί να αποτελέσουν αίτιο επανέλεγχου της ικανότητας και των προσόντων του και σε αυστηρότερες περιπτώσεις, την αποβολή, διαθεσιμότητα ή επανεξέτασή του.

θ) Όποιοι βαθμοί ελλανοδικίας απονέμονται έχουν χρονική λήξη ισχύος, η οποία εγγράφεται στο πτυχίο του και ανακαλούνται ή ανανεώνονται, από την πρόοδο και τη συνεχή δραστηριότητα, σε προγράμματα της Ε.Ο.Π.Α., σχετικά με την ελλανοδικία.

ι) Οι ελλανοδίκες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις εγκεκριμένες επίσημες ημερίδες αγώνων ή προπονήσεων ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α. είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως ελλανοδίκες μη ικανοποιητικής απόδοσης και κατά συνέπεια, να μην συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ως εν ενεργεία ελλανοδίκες, με τελική κατεύθυνση να επανεξετασθούν για τα προσόντα τους ή να απορριφθούν από την προαγωγή τους σε άλλη βαθμίδα.

ια) Τις ημερίδες ελλανοδικών μπορούν να παρακολουθούν όλοι όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται από την Κ.Ε.Ε.

ιβ) Εν ενεργεία αθλητής ή προπονητής δεν μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος στον Σύνδεσμο Ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α., έχει όμως το δικαίωμα να παρακολουθήσει τις ημερίδες εφόσον αυτό προβλέπεται από την πρόσκληση η οποία αποστέλλεται για συμμετοχή.

ιγ) Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλανοδικών απαγορεύεται αυστηρά να συζητούν αποφάσεις που αφορούν τους αγώνες με οποιονδήποτε άλλο πέρα από τα μέλη του Συνδέσμου Ελλανοδικών. Η παράβαση του παραπάνω μπορεί να επιφέρει δυσμενή κριτική κατά του παραβάτη από την Κ.Ε.Ε. και απαγόρευση στις εξετάσεις της ανώτερης βαθμίδας ελλανοδικών.

ιδ) Η προσκόμιση και κατάθεση του Εγχειριδίου Ελλανοδίκη στην Επιτροπή πριν από την έναρξη οποιασδήποτε αγωνιστικής εκδήλωσης είναι απαραίτητη.

ιε) Η Ε.Ο.Π.Α. τηρεί βιβλίο ως Μητρώο Ελλανοδίκων, στο οποίο καταγράφονται τα μέλη του Συνδέσμου Ελλανοδίκων.


Ε. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


α) Ο αριθμός των Τοπικών Επιτροπών Παγκρατίου Αθλήματος οι οποίες θα είναι μέλη της Ε.Ο.Π.Α. καθορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α..

β) Οι Τ.Ε.Π.Α. λειτουργούν σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο, τον Αστικό Κώδικα, το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α. και τον Κ.Ε.Λ.γ) Μόνο η Γ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων ή προσώπων, αναγνωρίζει τους εξεταστές της Ε.Ο.Π.Α., εφόσον αυτοί κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και προσόντα που ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. ή την Π.Ο.Π.Α.

δ) Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Τ.Ε.Π.Α., η οποία δεν προβλέπεται από το παρόντα Κ.Ε.Λ., αποτελεί εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο εγκρίνει, τροποποιεί, απορρίπτει ή εάν είναι απαραίτητο, το εισηγείται προς τη Γ.Σ.

ε) Η Τ.Ε.Π.Α. οφείλει να ενημερώνει και την Ε.Ο.Π.Α για κάθε θέμα των σωματείων που προκύπτει.

στ) Η διοίκηση της Ε.Ο.Π.Α. ασκεί την εποπτεία και τον ανώτατο έλεγχο προς τις Τ.Ε.Π.Α., όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο.


ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.


Α. Για οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. αρμόδιο για κρίση ή απόφαση είναι το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.


Β. Όπου στον παρόντα Κ.Ε.Λ. αναφέρεται «αθλητής», νοείται και «αθλήτρια».


Γ. Η τήρηση του Κ.Ε.Λ. είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις Τ.Ε.Π.Α., οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ε.Ο.Π.Α.


Δ. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.


ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.


Ο παρόν Κανονισμός, ο οποίος περιέχει δώδεκα (12) Κεφάλαια, εγκρίθηκε ομόφωνα την 27η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητας του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού.


Για την Ε.Ο.Π.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ