ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ.15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ.:30- 210-6828850,6828877, ΤΟΤ.:+30-210-6828841

www.pangration.org email info@pangration.org


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΡΓΕΣΗΣ

DOPING


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


 1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο ντόπινγκ των αθλητών του Παγκρατίου Αθλήματος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128 Α΄ έως 128 ΙΓ΄ του Ν. 2725/1999, τα οποία προστέθηκαν με τα άρθρα 52 έως 64 του Ν. 3057/2002 και των διατάξεων του Ν. 3708/2008.

 2. Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, είναι αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του Ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται.

 3. Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου.

 4. Απαγορευμένα μέσα και ουσίες είναι τα περιλαμβανόμενα στα άρθρα 128 Γ΄ του Ν. 2725/1999 και στην εκδιδομένη, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου αυτού, κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού.

 5. Ο έλεγχος ντόπινγκ και οι διαδικασίες αυτού γίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128 Δ΄ και 128 Ε΄ του Ν. 2725/1999 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3708/2008 και της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, που προβλέπει η παρ. 10 του άρθρου 128 Ε΄ του Ν. 2725/1999.

 6. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων.

 7. Ο γενικός σχεδιασμός όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο πρόγραμμα αυτών και η κατανομή ελέγχων, κατά τη διάρκεια αγώνων ή εκτός αυτών, γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους αρμόδιους φορείς.

 8. Ο έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε μια αγωνιστική ημέρα διεξαγωγής των Πανελλήνιων αγώνων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας.

 9. Εκτός των ανωτέρω κατ΄ ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ο έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να επεκτείνεται είτε σε μεγαλύτερο αριθμό ελεγχόμενων αθλητών, είτε σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των προαναφερομένων.

 10. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ δίδεται από την αρμόδια Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., η δε δαπάνη των ελέγχων αυτών βαρύνει την Ομοσπονδία.

 11. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται πάντοτε από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού ή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή της Ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των Ελλήνων αθλητών που προετοιμάζονται σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στον αντίστοιχο φορέα του Κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου ή σε άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από την Δ.Ο.Ε. ή τον Π.Ο.Α.

 12. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

 13. Οι πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ και οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις προβλέπονται στα άρθρα 128Ζ΄ και 128 Η΄ του Ν. 2725/1999.

 14. Για τις παραβάσεις που προβλέπει η παρ. 18 του Ν. 3708/2008, με την οποία προστέθηκαν παράγραφοι 7 και 8 στο τέλος του άρθρου 128 ΙΓ΄ του Ν. 2725/1999, επιβάλλεται κατά περίπτωση:

α) Σε αθλητές οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 Β περίπτωση με στοιχεία β΄, δ΄, ζ΄ (τουλάχιστον για δύο έτη) και ε΄ του άρθρου 128 Η΄ του Ν. 2725/1999 και, σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις με στοιχεία β΄ (τουλάχιστον για δέκα έτη) και ε΄.

β) Σε συντελεστή η προσωρινή αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος με απόφαση του οργάνου που τη χορήγησε και, σε περίπτωση υποτροπής, η οριστική αφαίρεση.

 1. Αρμόδιο για το πειθαρχικό έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων όργανο είναι το προβλεπόμενο στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας διαδικασία.

 2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 2725/1999.

 3. Η έναρξη της κύρωσης για μια παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε έλεγχο ντόπινγκ, υπολογίζεται από την ημερομηνία άρνησης ή της μη συμμόρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από το οικείο πειθαρχικό όργανο.

 4. Οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α. – W.A.D.A.) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος, σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.

 5. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

 6. Ο Κανονισμός Ντόπινγκ ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με το Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3057/2002, ύστερα από τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν για την εναρμόνιση του με το Ν. 3708/2008, αποτελούμενος από είκοσι (20) παραγράφους εγκρίθηκε την 28η Μαρτίου 2009 με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων – μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητάς του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού.


Για την Ε.Ο.Π.Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ